Листа на депозити

Важечки каматни стапки за ново примени депозити од 23.07.2019 година

 

  Денарски Со валутна клаузула
 
         Вид на продукт Променлива при Фиксна Променлива при Фиксна
референтна каматна референтна каматна
стапка од 2,25% стапка од 2,25%
Декурзивна Антиципативна Декурзивна Антиципативна Декурзивна Антиципативна Декурзивна Антиципативна
Депозит по видување  
Депозит по видување   / 0.10% / / / / /
( а виста)
младински клуб за штедење   / 1% / / / / /
Орочени депозити                
Депозити од 1 до 3 месеци                
депозит на 1 месец 0.10% / / / 0.10% / / /
депозит на 3 месеци 0.10% / / / 0.10% / / /
Депозити на 6 месеци                
депозит на 6 месеци 0.40% / / / 0.30% / / /
Флекси плус на 6 месеци 0.35% / / / 0.10% / / /
Депозити оддо 11 месеци                
депозит на 7 месеци 0.40% / / / / / / /
депозит на 8 месеци 0.45% / / / / / / /
депозит на 9 месеци 0.65% / / / / / / /
Депозити на 12 месеци                
депозит на 12 месеци 0.90% / / / 0.65% / / /
Флекси плус на 12 месеци 0.75% / / / 0.25% / / /
Депозити од 13 до 23 месеци                
депозит на 14 месеци 1.20% / / / 0.60% / / /
депозит на 16 месеци 1.30% / / / / / / /
депозит на 18 месеци 1.60% / / / 0.70% / / /
Депозити од 24 до 60 месеци                
членски депозит на 24 месеци / / 2% / / / / /
членски депозит на 24 месеци рати за п.к / / 2% / / / / /
депозит на 24 месеци 2.20% / 2.20% / 1.00% / / /
депозит на 36 месеци 2.70% / 2.70% / 1.30% / / /
депозит на 48 месеци 3.05% / 2.95% / 1.55% / / /
депозит на 60 месеци 3.15% / / / 1.65% / / /
Депозити над 60 месеци                
/

Согласно одлука од 01.11.2019

Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје на своите уплатни-исплатни места не прибира девизни депозити. (Објава на 19.05.2015)