Листа на депозити

Важечки каматни стапки за ново примени депозити од 01.01.2024 година    

Денарски

Со валутна клаузула

 

    Вид на продукт

Променлива при 

Фиксна

Променлива при 

Фиксна

референтна каматна

референтна каматна

стапка од 6,30 %

стапка од 6,30 %

Декурзивна

Антиципативна

Декурзивна

Антиципативна

Декурзивна

Антиципативна

Декурзивна

Антиципативна

Депозит по видување

 

Депозит по видување

 

/

0,05%

/

/

/

/

/

(а виста)

младински клуб за штедење

 

/

1%

/

/

/

/

/

Орочени депозити

 

 

 

 

 

 

 

 

Депозити од 1 до 3 месеци

 

 

 

 

 

 

 

 

депозит на 1 месец                            

0,50

/

0,50

/

0,30

/

0,30

/

депозит на 3 месеци                         

0,60

/

0,60

/

0,40

/

0,40

/

Депозити на 6 месеци

 

 

 

 

 

 

 

 

депозит на 6 месеци                          

1,30

/

1,30

/

0,80

/

0,80

/

Флекси плус на 6 месеци                                        

1,00

/

1,00

/

0,65

/

0,65

/

Депозити од 7  до 11 месеци

 

 

 

 

 

 

 

 

депозит на 7 месеци

1,30

/

1,30

/

/

/

/

/

депозит на 8 месеци

1,35

/

1,35

/

/

/

/

/

депозит на 9 месеци

1,55

/

1,55

/

/

/

/

/

Депозити на 12 месеци

 

 

 

 

 

 

 

 

депозит на 12 месеци                        

2,40

/

2,40

/

1,55

/

1,55

/

Флекси плус на 12 месеци                                                                                  

1,80

/

1,80

/

1,40

/

1,40

/

Депозити од 13 до 23 месеци

 

 

 

 

 

 

 

 

депозит на 14 месеци

2,40

/

2,40

/

1,60

/

1,60

/

депозит на 16 месеци

2,40

/

2,40

/

/

/

/

/

депозит на 18 месеци

2,50

/

2,50

/

1,60

/

1,60

/

Депозити од 24 до 60 месеци

 

 

 

 

 

 

 

 

членски депозит на 24 месеци

/

/

2%

/

/

/

/

/

членски депозит на 24 месеци рати за п.к

/

/

2%

/

/

/

/

/

ЕКО грин депозит на 24 месеци                       

3,40

/

3,40

/

2,30

/

2,30

/

ЕКО грин депозит на 36 месеци                       

4,10

/

4,10

/

2,50

/

2,50

/

ЕКО грин депозит на 48 месеци                       

4,20

/

4,20

/

2,60

/

2,60

/

ЕКО грин депозит на 60 месеци                      

4,30

/

4,30

/

2,70

/

2,70

/

Депозити над 60 месеци

 

 

 

 

 

 

 

 

КлучНА доверба депозит

/

/

4.40%

/

/

/

/

/

       Согласно одлука од 28.12.2023  

********************

Важечки каматни стапки за физички лица кои не се членови на ЗГ ФУЛМ

 

Вид на продукт

Денарски (постоечки депозити)

        

Со валутна клаузула

Променлива

Фиксна

Променлива

Декурзивна

Антиципативна

Декурзивна

Антиципативна

Декурзивна

Антиципативна

Орочени депозити

 

 

 

 

 

 

Депозити од 6 д 12 месеци

 

 

 

 

 

 

Депозит на 6 месеци

 

 

0.7%

 

 

 

Депозит на 12  месеци

 

 

1.1%

 

 

 

Депозити од 24 до 60 месеци

 

 

 

 

 

 

депозит на 24  месеци                            

 

 

1.1%

 

 

/

депозит на 36 месеци                         

 

 

1.3%

 

 

/

депозит на 48 месеци                         

 

 

1.4%

 

 

 

Депозит на 60 месеци

 

 

1.5%

 

 

/

Надомести кои се пресметуваат и наплатуваат при депозитни работи 
Согласно одлука од 28.12.2023

Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје на своите уплатни-исплатни места не прибира девизни депозити. (Објава на 19.05.2015)