Депозитите до 30.000 евра се осигурани од Фондот за осигурување на депозити

Филип Неделковски Настани и Промоции

Што е осигурано?
Чии депозити се осигурани?
Каде се осигурани депозитите?
До кој износ се осигурани депозитите?
Информирајте се преку веб страницата на Фондот за осигурување на депозити