There is a solution …

Unemployed

LoansDeposits
Free trainings and workshops

Dear all,

This site is dedicated to you and has the aim to offer content which we think is important and relevant to you.

FULM Savings House was the first to introduce LOANS FOR UNEMPLOYED PERSONS in Macedonia, with the aim to motivate self-employment, as well as encourage and foster the initiative of young and unemployed persons to start their own business in an easy and simple manner.

Unemployed persons can take out a loan with possessory pledge as well.

For the members of FULM, we have provided specialized FREE WORKSHOPS AND  TRAINING, under the general title “Microfinance inclusion and innovation”, a project funded by the USAID in cooperation with the Macedonian Enterprise Development Foundation (MEDF) and the Alliance of Microfinance Organizations (MFO)

We are confident that this training will broaden your knowledge and increase your business contacts and opportunities for employment or starting up your own business.

If you want to be part of this training, we encourage you to apply to the following e-mail address: info@fulm.com.mk with the following designation: Interest in free training for unemployed persons, where you will state your name and surname, your member number with FULM and your telephone number.

 

Контакт

Почитувани,

Оваа страна е посветена токму за вас и има за цел да ви понуди содржини кои сметаме дека за вас се важни и корисни.

Штедилница ФУЛМ во изминатите години, ги воведе за прв пат во Македонија, КРЕДИТИТЕ ЗА НЕВРАБОТЕНИ, чија цел е да го поттикне самовработувањето, да ги охрабри и да ја поттикне иницијативата на младите и невработени луѓе, кои би можеле да отпочнат сопствени бизниси и тоа на еден навистина лесен и едноставен начин.

БЕСПЛАТНИТЕ ОБУКИ И РАБОТИЛНИЦИ се новина во насока на продлабочување и подобрување на соработката и комуникацијата со нашите членови. Во изминатиот период се одржаа неколку вакви обуки низ цела Македонија, кои ги направивме со поддршка на надворешни организации. Сигурни сме дека овие обуки ќе ги продлабочат вашите знаења и ќе ги зголемат вашите бизнис контакти и можности за вработување или отпочнување сопствени бизниси.

Со оваа програма продолжуваме и понатаму и ве охрабруваме доколку сте заинтересирани за обука, да се пријавите на следната е-маил адреса: info@fulm.com.mk ,  со назнака: За бесплатни обуки за невработени лица ,

При што ќе ги наведете вашето име и презиме, членски број и телефонски број.

КредитиДепозити

Контакт

Бесплатни обуки и работилници