Политика за управување со стратегискиот ризик

ПОЛИТИКА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СТРАТЕГИСКИОТ РИЗИК

(1) Единствениот содружник е должен да донесе деловна политика и развоен план, односно стратегија и деловни цели за работењето на Штедилницата. Стратегијата и деловните цели на Штедилницата треба да одговараат со големината, видот и сложеноста на Штедилницата и на финансиските активности коишто ги врши и коишто планира да ги врши, како и со деловното опкружување во кое работи.

(2) Развојниот план и деловната политика на Штедилницата треба да се усогласени и да одговараат на природата, видот и обемот на финансиските активности коишто ги врши и коишто планира да ги врши Штедилницата, прифатливото ниво на ризик, на деловното и макроекономското окружување во кое работи

(3) Развојниот план се однесува за период од седум години. Развојниот план содржи најмалку:

1) Анализа на макроекономското опкружување во кое работи Штедилницата;

2) Преглед на стратегиските цели на Штедилницата;

3) Систем на Штедилницата за управување со ризиците;

4) Основни цели за секој организациски дел на Штедилницата;

5) Финансиски план и проекции на финансиските извештаи на Штедилницата за период од седум години.