Нека е на здравје – Пролетна Кампања

Бојана Башовска Настани и Промоции

Image

Дали сте забележале дека СЕКОЈА желба за Вашите најблиски е Да сте ЖИВИ и ЗДРАВИ?

Штедилница ФУЛМ,

за Вас, направи чекор повеќе и со секој одобрен кредит обезбеди ваучери за здравје!

Аплицирајте за кредит на www.fulm.com.mk  и добијте 🎁 - ВАУЧЕР ЗА ЗДРАВЈЕ!

 

   Вид на кредит: 

   Кредитниот производ е наменет за физички лица (кредит за вработени со/без дополнителни приходи, невработени лица со дополнителни лични примања, кредит за земјоделци, кредит за студенти и кредит за пензионери).

   Валутата во која се одобрува кредитот: 

   МКД
   Износ •од 10.000 до 700.000 денари*
   Рок на отплата • 12, 24, 36, 48, 60 и 72 месеци
   • Максимум грејс период 12 месеци
   Обезбедување • Жирант/и, и/или заверка на меница во форма на нотарски акт и без жирант/и (зависно од износот на одобрениот кредит, кредитната историја во Штедилница ФУЛМ и др.)
   Каматна стапка Годишна, фиксна каматна стапка* (СВТ)
   Начин на плаќање • Месечно со примена на методот на ануитетни плаќања (месечни рати) – за кредити со рок на отплата од 12 до 72 месеци и
   • Можност за начин на плаќање во кој каматата се плаќа месечно, а главницата доспева по истекот на временскиот период за кој е одобрен кредитот – за кредити со рок на отплата од 12, 24 и 36 месеци
   Надомест

   Со важност од 01.03.2024 година

   Надоместите се пресметуваат врз основа на Тарифата на Штедилница ФУЛМ на денот на склучување на Договорот за кредит со фиксна каматна стапка

   Надоместите се пресметуваат врз основа на Тарифата на Штедилница ФУЛМ на денот на склучување на Договорот за кредит со променлива каматна стапка

   Минимум критериуми за кредитот • Физички лица, државјани на Република Северна Македонија
   • Корисникот на кредит добива поповолни услови доколку е член во ФУЛМ
   Минимум потребна документација при аплицирање за кредит

   • Фотокопија од важечка лична карта или важечки пасош од кредитобарателот и жирантот/ите
   • Заверена потврда за нето плата и постоечки забрани за нето плата од жирантот/ите
   • Целосно пополнети обрасци за кредит

   Предност

   ·Исплата во готово или на платежна сметка 

   ·Не се наплаќа надомест за предвремено затварање на кредитот

   ·Поповолни услови при повторно аплицирање за кредит

   Освен онлајн и преку нашата мобилна апликација  можете да аплицирате за кредит и директно во нашите филијали или преземете ги и испечатете ги барањата за кредит подолу, коишто,по заверката, е потребно физички да ги доставите до најблиската филијала.

   Барање за кредитобарател со потврда за нето плата

   Барање за жиранти со потврда за нето плата

    * Во зависност од повеќе фактори (колкав износ на кредит ви е потребен, статус на висина на приходи и расходи, кредитен капацитет и историја и др.),ќе зависи и одлуката, дали и колкав износ на кредит ќе ви биде одобрен.

     Аплицирај онлајн тука