Branch Polog – Tetovo

Contact information:
Branch Polog – Tetovo

Address:

St. 133 n.62 loc.6 , 1200 Tetovo

Phone:

044/351-281

Fax:

044/351-280

Transfer account:

290-4000001670-65

Deponent in: TTK Banka

Contact:

●  Branch Manager Suzana Kandova, E-mail: suzanak@fulm.com.mk 

●  Loan officer Ljumturie Memishi, E-mail: l.memishi@fulm.com.mk

View all branches
Find the locations of the Head office and the branches of the FULM Savings House
tetovo

Working hours of the branches:
Every working day Monday – Friday 8:00 – 16:00

Chat with us online

Working hours for chat with our referrers every working day from Monday to Friday from 8:30 am – 3:30 pm, or leave a message

Follow us on social media
Send us an email:
Контакт информации:
Филијала Полог – Тетово

Адреса:

Ул. 133 бр.62 локал 6 , 1200 Тетово

Телефон:

044/351-281

Факс:

044/351-280

Сметка:

290-4000001670-65

Депонент на TTK банка

Контакт лица:

● Раководител на филијала Борче Смилановски, E-mail: borce.s@fulm.com.mk

● Кредитен референт Љумтурие Мемиши, E-mail: l.memishi@fulm.com.mk

Преглед на сите филијали
Локација на Филијала Полог – Тетово

Работно време на филијалите:
Секој работен ден Понеделник – Петок 8:00 – 16:00 часот

Разговарајте со нас на Chat Online

Работно време за разговор со нашите референти секој работен ден од Понеделник до Петок од 8:30 – 15:30 часот, или оставете порака

Следете не на социјалните медиуми
Испратете ни е-маил порака: