Пари со ,,алал” Цреши за мерак!

Филип Неделковски Настани и Промоции

Ванчо Чавдаров (земјоделец), Струмица

Струмичкиот регион е познат по поволната клима и услови за производство на многу видови на земјоделски култури. Бидејќи имав наследено земја од моите родители решив да се занимавам со земјоделие (градинарство),

Аплицирај за кредит за земјоделци

Бидејчи имав потреба од финансиски средства, а за Штедилница ФУЛМ, филијала Муртино  знаев од поодамна од споделените искуства помеѓу самите земјоделци кои користеле кредити од ФУЛМ, кои биле задоволни од  поволните услови и коректните односи на вработените во штедилницата, се решив да се обратам до нив, дали може и јас да подигнам земјоделски кредит за реализирање на насадот од цреши  кој веќе ми беше испланиран. Се обратив во ФУЛМ и ми одобрија кредит под доста поволни  услови .

Сега  мојот вложен труд полека гледам дека се исплати, и ако евентуално имам потреба од финансиски средства знам каде да се обратам.

Затоа, на сите земјоделци кои сакаат да инвестираат во земјоделие, а им недостасуваат финансиски средства, слободно нека се обратат во Штедилница ФУЛМ каде со сигурност ќе бидете сослушани И советувани со цел да ја добиете најдобрата услуга за Вас која директно ќе помогне во Вашата инвестиција, бидејки паметно е и се исплати да се соработува со ФУЛМ.

Напомена: Текстот е личен исказ и не подлежи на лекторирање

Аплицирај онлајн

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Листа на кредити

Тип на кредит
СТУДЕНТИ ЗА СТУДЕНТ
Целна група За студенти на сите домашни и странски универзитети и факултети на сите нивоа на студии (додипломски, постдипломски и докторски студии), редовни и вонредни студенти, како и за лица кои имаат потреба од продолжување на образованието.
Намена · За партиципација за упис на семестар

· За набавка на литература или стручни помагала

· За обуки, курсеви, студентски размени или екскурзии

Износ на кредитот Од 10.000 до 150.000 МКД – денарски кредит*
Рок на отплата • 24, 36, и 48 месеци
Потребно обезбедување • Заверка на меница
Каматни стапки Годишна, променлива каматна стапка* (СВТ)
Начин на плаќање • Месечно со примена на методот на ануитетни плаќања (месечни рати) – за кредити со рок на отплата од 24, 36, и 48 месеци
Надомест • Надоместите се пресметуваат врз основа на Тарифата на Штедилница ФУЛМ на денот на склучување на Договорот
Минимум критериуми за кредитот • Физички лица, државјани на Република Македонија
• Корисникот на кредит мора да биде член во ФУЛМ
Минимум потребна документација при аплицирање за кредит Барање за кредит, фотокопија од индекс/легитимација/потврда и важечки документ за лична идентификација, и/или

Барање за жирант/и и фотокопија од документ за лична идентификација

Предност · Исплата во готово или на трансакциска сметка

· Не се наплаќа надомест за предвремено затварање на кредитот

· Поповолни услови при повторно аплицирање за кредит

* Валута МКД: денарски кредит. Почнувајќи од 01.09.2015 година, новоодобрените кредити нема да имаат валутна клаузула за заштита од девалвација. Сите исплатени кредитни партии заклучно со 31.08.2015 година имаат валутна клаузула само за заштита од девалвација.

*Денарски кредит. Почнувајќи од 01.09.2015 година, новоодобрените кредити нема да имаат валутна клаузула за заштита од девалвација. Сите исплатени кредитни партии заклучно со 31.08.2015 година имаат валутна клаузула само за заштита од девалвација

Согласно Одл. од 17.12.2016

 

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Аплицирај онлајн

Листа на кредити