Me kohë të pacaktuar (a vista)

Lloj i depozitit DEPOZIT I PAKUFIZUAR
Valuta • МКD

• Të hyrat minimale: 100,00 МКD

Koha e kufizuar • E pakufizuar
Arritja e marëveshjes     /
Shkalla e interesit • 0,10% norma fikse e interesit 

   Llogaritja është në bazë të një metode konforme ditore

Msheftësia • Të dhënat për depozitat e kufizuara janë pjesë e fshehtësis së Kursimores FULM
Sigurimi • Kursimorja I siguron kursimet e hyra në Fondin për sigurimin e depozitave
• Kursimorja FULM garanton me kapitalin për sigurimin e depozitës
Specifikimet • Depozituesi patjetër të jetë anëtar gjysëm I bërë I kursimores
Përparësi • Vend I siguruar për kursim
• Fleksibilitet për depozit dhe tërheqje të mjeteve

Vazhdon prej 30.10.2020

kalkulatriçe

kontakt

Informacion mbi kursimin

Lista e depozitave

Тип на депозит ДЕПОЗИТ ПО ВИДУВАЊЕ
Валута • МКД

• Минимален влог: 100,00 МКД

Период на орочување • По видување (а виста)
Склучување на договор /
Каматна стапка · 0,1% променлива каматна стапка

· Пресметката е по конформна метода

Тајност • Податоците за депозитите се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит
Предности • Безбедно место за штедење
• Флексибилност за депонирање и повлекување на средствата

 

 

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити