Flexi depozit për 6 muaj

Lloj i depozitit

Flexi depozit për 6 muaj

Valuta

• МКD

• Të hyrat minimale: 300,00 МКD

Koha e kufizuar

• 6 muaj

Arritja e marëveshjes

• Në të gjithë filijalet dhe sportelet e Kursimores FULM

Shkalla e interesit

·  1,0% normë interesi variabël vjetore, me një normë interesi referencë prej 6.00%
·  0,65% norma vjetore variabël , me normë interesi referencë 2,75% me klauzolë valutore.
·  1,0% norma fikse vjetore e interesit%.
· 0,65% norma fikse vjetore, me klauzolë valutore

      Llogaritja është në bazë të një metode konforme ditore

Msheftësia

• Të dhënat për depozitat e kufizuara janë pjesë e fshehtësis se Kursimores FULM

Sigurimi

• Kursimorja I siguron kursimet e hyra në Fondin për sigurimin e depozitave

• Kursimorja FULM garanton me kapitalin për sigurimin e depozitës

Specifikimet

• Depozituesi patjetër të jetë anëtar gjysëm I bërë I kursimores 
• Obligim mujor për kursim në materiale

Përparësi

• Shkalla e intersit atraktive
• Vend I siguruar për kursim
• Mundësi depoziti të shfytëzohet si sigurim I kredisë

Vazhdon prej 03.07.2023              

kalkulatriçe

Kontakt

Informacioni i kursimeve

Lista e depozitave

Тип на депозит ДЕПОЗИТ СО ДОБРОВОЛНО ШТЕДЕЊЕ НА 6 МЕСЕЦИ
Валута • МКД

• Минимален влог: 300,00 МКД

 
Период на орочување • 6 месеци
Склучување на договор • Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ
Каматна стапка ·         1,2 % променлива каматна стапка

·         1 % променлива каматна стапка, со девизна клаузула

·         Пресметката е по дневна конфорна метода

Тајност • Податоците за орочените депозити се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит • Обврска за месечно вложување на парични средства
Предности • Атрактивни каматни стапки
• Безбедно место за штедење
• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит

 

 

Согласно Одл. од 29.06.2017

 

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити