Klubi i të rinjve për të kursyer

Lloj i depozitit

KLUBI I TË RRINJËVE PËR KURSIM

Valuta

• MKD

• Depozit minimale : 50,00 МКD

Koha e kufizuar

• I pa kufizuar

Arritja e marëveshjes

Shkalla e interesit

• 1 % norma fikse e interesit

   Llogaritja është në bazë të një metode konforme ditore

Msheftësia

• Të dhënat për depozitat jane pjesë e fshehtësis së Kursimores FULM

Sigurimi

• Kursimorja I siguron kursimet e hyra në Fondin për sigurimin e depozitave
• Kursimorja FULM garanton me kapitalin për sigurimin e depozitës

Specifikimet

• Depozituesi është fëmija – shfytezues I shërbimeve në emër të tij dhe voton ne librezë kursimi

Përparësi

• Vend I siguruar për kursim
• Fleksibilitet para hyrjes se mesatares
• Interesi + shpërblimi
• Mundësi për të tërhequr depozitët pa paraqitje 
• Arin shprehi për kursim më të vogël
• Klauzole për indeksimin (mvaret nga devalvimi) hynë si nostifikim për pergjigje sociale për shkak të shumës së vogël të llogarive tek fëmijët

Vazhdon prej  29.06.2022     

kalkulatriçe

Kontakt

Informacioni i kursimeve

Lista e depozitave

Тип на депозит МЛАДИНСКИ КЛУБ ЗА ШТЕДЕЊЕ
Валута • МКД

• Минимален влог: 50,00 МКД

 
Период на орочување • По видување
Склучување на договор /
Каматна стапка ·         1 % променлива каматна стапка

·         Пресметката е по дневна конфорна метода

Тајност • Податоците за депозитите се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот е детето – корисник на услуга или корисник на семеен депозит на чие име гласи штедната книшка заедно со законски застапник
Предности • Безбедно место за штедење
• Флексибилност при вложување на средствата
• Камата + награда
• Можност за подигнување на депозитот без претходна најава
• Стекнување навика за штедење од најмала возраст

 

 

Согласно Одл. од 29.06.2017

 

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити