Depozit për anëtarët

Lloj i depozitit

DEPOZIT ANËTARËSH

Valuta

• МКD

• Depozita: maksimal 600,00 МКD

Koha e kufizuar

• 24 muaj

Arritja e marëveshjes

• Në të gjithë filijalet dhe sportelet e Kursimores FULM

Shkalla e interesit

• 2 % norma fikse e interesit
  Llogaritja është në bazë të një metode konforme ditore

Msheftësia

• Te dhenat per depozitat e kufizuara jane pjese e fshehetesis se Kursimores FULM

Sigurimi

• Kursimorja I siguron kursimet e hyra në Fondin për sigurimin e depozitave
• Kursimorja FULM garanton me kapitalin për sigurimin e depozitës

Specifikimet

• Depoziti anëtareve nuk mundet të kalohet nga në ndonjë llogari tjeter •
• Anëtari patjeter duhet tu pershatet lidhejeve të përbashkëta

Përparësi

• Të drejtë shfytëzimi të shërbimeve të FULM
• Vend I siguruar për kursim
• Një anëtar një votë
• Drejtim demokratik
• Mundësi depoziti të shfytëzohet si sigurim I kredisë

29.06.2022 

kalkulatriçe

Kontakt

Informacioni i kursimeve

Lista e depozitave