Depozit për anëtarët

Lloj i depozitit DEPOZIT ANËTARËSH
Valuta • МКD

• Depozita: maksimal 600,00 МКD

Koha e kufizuar • 24 muaj
Arritja e marëveshjes • Në të gjithë filijalet dhe sportelet e Kursimores FULM
Shkalla e interesit • 2 % norma fikse e interesit
  Llogaritja është në bazë të një metode konforme ditore
Msheftësia • Te dhenat per depozitat e kufizuara jane pjese e fshehetesis se Kursimores FULM
Sigurimi • Kursimorja I siguron kursimet e hyra në Fondin për sigurimin e depozitave
• Kursimorja FULM garanton me kapitalin për sigurimin e depozitës
Specifikimet • Depoziti anëtareve nuk mundet të kalohet nga në ndonjë llogari tjeter •
• Anëtari patjeter duhet tu pershatet lidhejeve të përbashkëta
Përparësi • Të drejtë shfytëzimi të shërbimeve të FULM
• Vend I siguruar për kursim
• Një anëtar një votë
• Drejtim demokratik
• Mundësi depoziti të shfytëzohet si sigurim I kredisë

 Vazhdon prej 30.10.2020

kalkulatriçe

Kontakt

Informacioni i kursimeve

Lista e depozitave