Depozit për 16 muaj

Lloj i depozitit

Depozit për 16 muaj

Valuta

• МКD

• Te hyrat minimale: 2.000,00 МКD

Koha e kufizuar

• 16 muaj

Arritja e marëveshjes

• Ne te gjithe filijalet dhe sportelet e Kursimores FULM

Shkalla e interesit

·         1,60% e ndryshueshme shkalla e interesit (vitore në denarë), me një normë interesi referimi prej 2,00%

·         1.60% normë fikse vjetore e interesit

·         Llogaritja është në bazë të një metode konforme ditore

Msheftësia

• Të dhënat për depozitat e kufizuara janë pjesë e fshehtësis së Kursimores FULM

Sigurimi

• Kursimorja I siguron kursimet e hyra në Fondin për sigurimin e depozitave
• Kursimorja FULM garanton me kapitalin për sigurimin e depozitës

Specifikimet

• Depozituesi patjetër të jetë anëtar gjysëm I bërë I kursimores

Përparësi

• Shkalla e intersit atraktive
• Vend I siguruar për kursim
• Mundësi shuma e intersit të tërhiqet cdo muaj 
• Mundësi depoziti të shfytëzohet si sigurim I kredisë

Vazhdon prej  29.06.2022

kalkulatriçe

Kontakt

Informacioni i kursimeve

Lista e depozitave

Тип на депозит КЛУБ 10 НА ФУЛМ
Валута • МКД

• Минимален влог: 2.000,00 МКД

 
Период на орочување • 16 месеци
Склучување на договор • Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ
Каматна стапка · 2,6 % променлива каматна стапка

· Пресметката е по дневна конфорна метода

Тајност • Податоците за орочените депозити се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит
Предности • Атрактивни каматни стапки
• Безбедно место за штедење
• Можност за месечно подигнување на каматата
• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит

 

 

Согласно Одл. од 29.06.2017

 

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити