AT CALL DEPOSIT

Type of deposit AT CALL DEPOSIT (a vista)
Currency • MKD

• Minimal deposit: 100,00 MKD

Term period • At call (a vista)
Making an agreement   /
Interest rate • 0,1% fixed interest rate

 Calculation is on the basis of compound method.

Confidentiality • Deposits data are a business secret of the FULM Savings House
Insurance • The Savings House insures the deposits with the Deposit Insurance Fund
• FULM Savings House guaranties with its founding capital for the security of the deposits
Specification • The depositor must be a full member of the Savings House
Advantages • Safe place to save
• Flexibility for making and withdrawing deposits

 

calculator

Contact

Savings info

List of deposits

Тип на депозит ДЕПОЗИТ ПО ВИДУВАЊЕ
Валута • МКД

• Минимален влог: 100,00 МКД

Период на орочување • По видување (а виста)
Склучување на договор /
Каматна стапка · 0,1% променлива каматна стапка

· Пресметката е по конформна метода

Тајност • Податоците за депозитите се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит
Предности • Безбедно место за штедење
• Флексибилност за депонирање и повлекување на средствата
 

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити