Depozit për 8 muaj

Lloj i depozitit Depozit për 8 muaj
Valuta • МКD

• Te hyrat minimale: 2.000,00 МКD

Koha e kufizuar • 8 muaj
Arritja e marëveshjes • Ne te gjithe filijalet dhe sportelet e Kursimores FULM
Shkalla e interesit ·         0,45 % e ndryshueshme shkalla e interesit (vitore në denarë), me një normë interesi referimi prej 1.5 %

·         Llogaritja është në bazë të një metode konforme ditore

Msheftësia • Të dhënat për depozitat e kufizuara janë pjesë e fshehtësis së Kursimores FULM
Sigurimi • Kursimorja I siguron kursimet e hyra në Fondin për sigurimin e depozitave
• Kursimorja FULM garanton me kapitalin për sigurimin e depozitës
Specifikimet • Depozituesi patjetër të jetë anëtar gjysëm I bërë I kursimores
Përparësi • Shkalla e intersit atraktive
• Vend I siguruar për kursim
• Mundësi shuma e intersit të tërhiqet cdo muaj 
• Mundësi depoziti të shfytëzohet si sigurim I kredisë

 Vazhdon prej 30.10.2020

kalkulatriçe

kontakt

Informacioni i kursimeve

Lista e depozitave

Lloj i depozitit Depozit për 8 muaj
Valuta • МКD

• Te hyrat minimale: 2.000,00 МКD

Koha e kufizuar • 8 muaj
Arritja e marëveshjes • Ne te gjithe filijalet dhe sportelet e Kursimores FULM
Shkalla e interesit ·         0,90 % e ndryshueshme shkalla e interesit (vitore në denarë), me një normë interesi referimi prej 2.5 %

·         Llogaritja është në bazë të një metode konforme ditore

Msheftësia • Të dhënat për depozitat e kufizuara janë pjesë e fshehtësis së Kursimores FULM
Sigurimi • Kursimorja I siguron kursimet e hyra në Fondin për sigurimin e depozitave
• Kursimorja FULM garanton me kapitalin për sigurimin e depozitës
Specifikimet • Depozituesi patjetër të jetë anëtar gjysëm I bërë I kursimores
Përparësi • Shkalla e intersit atraktive
• Vend I siguruar për kursim
• Mundësi shuma e intersit të tërhiqet cdo muaj 
• Mundësi depoziti të shfytëzohet si sigurim I kredisë
 

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити