Profili

Prej kur ekzistojm?

Kursimorja FULM është themeluar në vitin 1999,në pajtueshmëri me parimet e unioneve kreditore globale  dhe si pjesë e sistemit financiar të Maqedonisë.Aktivitetet e Kursimores FULM janë realizuar me përkrahje financiare nga Agjencioni  për zhvillim ndërkombëtar të SHBA-USAID-it dhe me ndihmë teknike prej këshillit Botëror të unioneve kreditore-ËOCCU  përmes Shoqatës qytetare-FULM.

Cka punojm ?

Në fokus të aktiviteteve të Kursimores FULM janë njerëzit e zakonshëm  dhe  plotësimi I nevojave të tyre financiare,me cka drejtpërdrejt ndikon  për të mirë të  komunitetit lokal.Kursimorja FULM I pranon kursimet e anëtarëve të SHQ FULM dhe të njëjtat I investon në kredi për anëtarët e SHQ FULM që kanë nevojë për këto mjete. Kursimorja FULM është institucion financiar e cila ju shërben pjesës së popullsisë të cilët përndryshe nuk mund të arrijn deri te shërbime financiare.Prandaj motoja “Njerëzit ndihmojn njerëzit” është simbol mbrojtës  për thelbin e ekzistencës së unioneve kreditore  në mbarë botën  dhe në FULM.

Pse jemi të ndryshëm nga të tjerët?

Kursimorja FULM në thelbin e saj është union kursim-kredi dhe si e tillë është e vetmja në Republikës së Maqedonisë së Veriut. Kursimorja FULM është anëtare  E Këshillit Botëror të unioneve kreditore(Ëorld Council of credit unions ËOCCU) dhe  me këtë është pjesë e familjes botërore të unioneve kreditore që shtrihet në 6 kontinente,në 109 vende në botë dhe numëron 235 milion anëtarë (në bazë të raportit statistic të ËOCCUpër vitin 2017) Unionet e kreditit janë kooperativa jofitimprurëse financiare, të drejtuar nga anëtarë, qëllimi i të cilëve është që të ofrojë shërbime më të mira anëtarëve të tyre,në dallim nga  organizatat e tjera financiare.Duke e pasur shërbimin ndaj anëtarëve në qendër të vëmendjes,me qasje më të shpejt,më kualitative,më të thjesht deri te shërbimet financiare,rezultoi deri te njohja e FULM si institucion demokratik ,I qëndrueshëm dhe I hapur,ku njrëzit mund të marrin përgjigje për nevojat e tyre,deri sa nga ana tjetër Kursimorja FULM fitoi një pozitë të rëndësishme në tregun financiar të R.së Maqedonisë.

 Lokacioni

Kursimorja FULM aktivitetin e vet e realizon në lokacionet e mëposhtme:Qendër,e vendosur në Qendër të Shkupit dhe rrjet prej gjashtë degëve-filijaleve:filijala Murtin në Strumicë,filijala Polog në Tetovë,filijala JSP në lagjen Aerodrom sportel në lagjen Autokomand në Shkup,filijala Tikveshija në Kavadarc,filijala Manastir në Manastirë dhe filijala në Qendrën në Shkup.

Bashkepunimet

Duke e zbatuar strategjinë e saj për biznes,Kursimorja FULM është anëtarë aktiv dhe përkrahës për bashkëpunime dhe projekte ndërkombëtare ,duke Vendosur  bashkëpunime  të frytshëme dhe një seri e marrëdhënieve strategjike dhe të partneritetit me: ËOCCU, USAID, Liga e unioneve kreditore nga Micigeni-MCUL, Unioni kreditor  I Polonisë – SKOK, dhe themelues  I rrjetit Europian të unioneve kreditore në Bruksel.FULM ndërkombëtarisht është një shembull  I unionit kursim-kredi  për bashkëpunime te reja dhe progressive.

Kursimorja FULM ka bashkëpunime te vazhdueshme me shumë organizata shtetërore dhe institucione private.Fulm është anëtarë aktiv dhe organizator I manifestimeve të shumta,forumeve,konferencave në sferën financiare.Prej vitit 2015,Kursimorja FULM është implementues I projektit të USAID-it  përmes  Shoqatës  së organizatave mikrofinanciare(MFO).

Menaxhmentit

M-r Eleonora Zgonjanin Petroviq
Udhëheqëse në Kursimoren FULM

Të nderuar

Prej vet themelimit e deri më sot,Kursimorja FULM e përcjell porosinë “Ndryshe nga të tjerët”duke siguruar  qasje më të shpejt,më kualitative dhe më të sigurt deri tek shërbimet financiare për qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në pajtueshmëri me kërkesat dhe pritëshmërit  prej vitit 2016,Kursimorja ka filluar të zbatoj strategjinë IT, për të përmirësuar qasjen deri te shërbimet financiare përmes kanaleve alternativë dhe  përfshirrja e mediumeve sociale. Pavarësisht shumë sfidave me të cilat përballemi,përsëri jemi krenar se celsi i suksesit tonë është besimi i anëtarëve të ZG FULM,që cdo ditë është në rritje.

Të punësuarit,organet udhëheqëse të Kursimores FULM dhe Shoqata e Qytetarëve FULM,Këshilli Botëror i Unioneve kreditore(ËOCCU),Liga e Unioneve kreditore Micigen(MCUL),Agjencioni për zhvillim ndërkombëtar në SHBA (USAID) dhe Rrjeti Evropian i unioneve kreditore (ENCU) në mënyrë të parezerv e përkrahin punën e Kursimores FULM,si rezultat i kësaj Kursimorja FULM ka përforcuar vendin e saj në tregun financiar maqedonas në 18 vitet e kaluara.

Martha Ninichuk
Unioneve kreditore, USA

Të nderuar miq!

Këshilli Botërorë të Uunioneve Kreditore, INK (WOCCU) është organizatë tregtare internacionale, e cila qellim kryesorë ka zhvillimin e unioneve kreditore nëpër të gjithë botën. Këshilli Botërorë të Unioneve kreditore siguron ndihmë të shteteve të cilat zhvillojnë, ose përmirsojnë sisteme të unioneve kreditore nëpërmjet të përkrahjes së legjislaturës. 
Të gjithë WOCCU jemi apostafat krenar të një suksesi tonë të vërtetë në zhvillimin e unioneve kreditore kursimore. Kursimorja FULM në mënyrë internacionale shfrytëzohet si shembull për inovacionet progresive të unioneve kreditore kursimore.
Përsoneli në WOCCU i dha përkrahje të rëndësishme FULM mit në shumë degë të punës së saj siq është: marketingu, kontrolla e brendshme, përgatitja e rregulloreve, teknologji informative dhe hapja e filjaleve të reja, e cila në tërsi pozitivisht reflektohet në punë financiare të kursimorës FULM.

Sinqerisht besojmë, që kursimorja FULM edhe në të ardhmen do të vazhdon me kontinuitet
zhvillimin financiar sherbimeve në favor të të gjithë qytetarëve në Republikës së Maqedonisë
së Veriut

Stevo Androviq
Kryetar në ZG FULM

Të nderuar zonja dhe zotëri,
Shoqata qytetare përfaqëson dhe zhvillon parimet e lëvizjes bashkëpunuese nëpërmjet veprimit kolektiv të anëtarëve të saj, dhe me të vetmin qëllim të bashkëpunimit për zhvillim e  idesë për kursim kredi për shoqërinë në Republikës së Maqedonisë  së Veriut. Duke ndjekur dhe  analizuar  përvojën e unioneve të kreditit në të gjithë botën, pas vendosjes së bashkëpunimit të frytshëm me ËOCCU, USAID, MCUL, ENCU, si dhe me shumë organizata dhe institucione të tjera të huaja dhe vendase, si dhe duke investuar në mënyrë të vazhdueshme  në personel dhe potencialin teknologjik gjatë viteve të fundit,për kënaqësinë e madhe tonën arritëm të realizojm programet tona të parapara në Kursimoren FULM.Shoqata ka formuar  Forumin për të rrinjët me qëllim që anëtarrët e rrinj të kenë dëshirë dhe qasje për bashkëpunim të përhershëm dhe Forumin e gruas për të nxitur udhëheqësin dhe sipërmarrjen e gruas në Republikës së Maqedonisë së Veriut.Shoqata është pjesë Këshillit të organizatës për mikrofinancim në Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Zulfi Xhaferi
Kryetar në EC në Kursimoren FULM

Të  nderuar

Kursimorrja FULM dhe këtë vit vazhdoi me sukses të realizoj strategjinë në drejtim për të plotësuar nevojat për kursim dhe kredi për qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Qëllimi kryesor i themeluesit  të vetëm i Kursimores FULM ishte dhe mbetet identik me vitet e mëparshme, të tilla si: niveli i lartë i likuiditetit, nivel të kënaqshëm të përfitimit dhe një nivel të lartë të menaxhimit të rrezikut të kredisë. I vetmi themelues i Kursimores ka miratuar Strategjinë për shfrytëzimin e teknologjive informative dhe mediumeve sociale me qëllim që vazhdimisht të rris ofertën e kredisë  dhe produkteve të depozitit,në ndërkohë  përforcon linjat tashmë ekzistese duke ju mundësuar anëtarëve qasje me kualitative deri tek shërbimet financiare. Si vërtetim për punën e  suksesshme të Kursimres FULM është vet fakti se në vitet e kaluara më shumë se 20 000 njerëz kanë shprehur besimin e  tyre duke i shfrytëzuar shërbimet tona.

Rrjeti I filijaleve dhe sporteleve

Kursimorja FULM në strukturën e saj organizative përfshin:

  • Qendrore, me seli në Qendrën e Shkupit, dhe
  • Një rrjet prej gjashtë degëve:
  • Dega e Murtinos në Strumicë,
  • Dega Polog në Tetovë,
  • Dega JSP në vendbanimin Aerodrom dhe kundër në vendbanimin Avtokomanda në Shkup,
  • Dega Tikvesija në Kavadar,
  • Dega Manastir në Manastir, dhe
  • Dega në Zyrën Qendrore në Shkup

Me shërbimet tona financiare për një jetë më cilësore

FULM Savings Bank është themeluar si një institucion financiar bashkëpunues në pronësi dhe operohet nga anëtarët e saj, duke mbuluar të gjitha shpenzimet, si dhe duke ofruar anëtarëve të saj shërbime të kualitetit të lartë që janë më efektive se shërbimet e ofruara nga institucionet e tjera financiare.

Përgjegjësia shoqërore

 Në përputhje me politikën e zhvillimit, Kursimorja  FULM parashikoi futjen e një koncepti të përgjegjësisë së përbashkët dhe shërbimit publik. Kursimorja FULM qëndron prapa vlerave reale që vazhdimisht integrohen në jetën shoqërore dhe kulturore.
Njerëzit po ndihmojnë njerëzit “është thelbi i ekzistencës së unioneve të kreditit. Ky koncept jashtëkohorë jehon, sidomos në mesin e organizatave me përgjegjësi shoqërore që i vendosin njerëzit përpara fitimeve, si sindikatat e kreditit, si që është Kursimorja FULM

 Brenda këtij kuadri,Kursimorja FULM  realizon vazhdimisht një pjesë të konceptit duke përfshirë në mënyrë aktive të gjithë punonjësit në rregullimin dhe zbukurimin e hapësirës rreth ambienteve të biznesit të Kursimores. Aktivitetet përfshijnë pastrimin e zonës, mbjelljen e barit, mbjelljen e pemëve, pikturën e jardinierëve të betonit etj.

Kursimorja FULM investon në të ardhmen e fëmijëve nga Fshati i fëmijëve SOS

 Kursimorja  FULM në Tetor të vitit 2018 dhuroi mjete për rritjen e kapacitet terapeutik,arsimor dhe mjekësor në fshatin e fëmijëve SOS në Maqedoni në të cilën shkollohen dhe edukohen 145 fëmijë dhe të rrinj.Me këtë donacion ndihmojm në procesin për rritjen e mundësive të fëmijëve nga fshati I fëmijëve SOS Maqedoni të kenë fillim të barabart në jetë dhe ti realizojn ëndrrat e tyre.Besojm se përgjegjësia më madhe e shoqërisë është ti përkrahim të rrinjët në arsim,të cilët do të bëhen njerëz të sukseshëm dhe do të jenë të dobishëm në shoqëri.

Kursimorja FULM,dhuroi  pako me ushqim për Kryqin e Kuq-Maqedoni

Përgjegjësia shoqërore  është një përcaktim i përhershëm i Kursimores  FULM. Me rastin e ditës së falënderimeve 24 nëntor 2016 dhe Ditës Ndërkombëtare të Urisë, më 11 nëntor 2016,  Kursimorja FULM dhuroi pako ushqimore në Kryqin e Kuq të Maqedonisë si pjesë e fushatës “Mendoni për ne”, organizuar nga amerikanët Dhoma e Tregtisë në Maqedoni (Oda Amerikane në Maqedoni). Dhurimi është i dedikuar për kategoritë e rrezikuara shoqërore në Republikën e Maqedonisë dhe për zbutjen e varfërisë.

Kursimorja FULM dhuroi pako për zbutjen e varfërisë për Kryqin e kuq

Me rastin e Ditës së Falënderimeve, 25 nëntor 2015, Kursimorja FULM, me donacionin e Kryqit të Kuq, si pjesë e fushatës “Mendoni për ne” ose “Think of us”,  në organizimin e AmCham në Maqedoni, shprehu përsëri përgjegjësinë e saj sociale ndaj personave më vulnerabël kategori në Republikën e Maqedonisë për ngritjen e vetëdijes dhe asistencës për të lehtësuar varfërinë midis familjeve lokale.

Kursimorja FULM ka ndihmuar në Kliniken për semundje ortopedike Shkup (shtëpia amë)

Kursimorja FULM, filijala JSP nga Shkupi me 03.07.2008 në përputhje me proektin për koperim dhe sigurim social, ka ndihmuar me mjete teknike. Qëllimi I këtij donacioni është që të përmirësohen kushtet për shërimin spitalor të fëmijëve (pacienteve) në Klinikën për sëmundje ortopedike në lagjen Aerodrom të Shkupit (shtëpia amë).

Kursimorja FULM i ndihmoj edhe manastirin “shën Prеоbrаzhеniе”

Kursimorja FULM në maj 2008 ndau mjete në të holla për ndihmë rindërtimin e manastirit “shën. Preobrazhenie” në Krushevë. Manastirin filloj ta ndërtoj Toshe Proeski me mjetet e veta bashkë me familjen. 

Kursimorja FULM I ndihmoj aktivitete e karnevalit në Strumicë

Kursimorja FULM, filijala Murtino nga Strumica në periudhën prej 8 _12 mars 2008 I ka ndihmuar aktivitetet e karnevalit në Strumicë të lidhura me festimet Trimiriale si traditë kulturore me cfarë Strumica në vitet e fundit dallohet si qytet jo vetëm në Republikën e Maqedonisë por edhe më gjerë.

Kursimorja FULM ka dhuruar paketa për vitin e ri në Kavadar

Më 27 dhjetor 2007 Kursimorja FULM, Filijala Tikveshi në Kavadar ka dhuruar paketa për vitin e ri fëmijëve të paraleles me të meta praën shkollës fillore Strasho Pinxhur në Kavadar.

Kursimorja FULM ka dhuruar paketa për vitin e ri në Sh.F.D-r Zlatan Sremac në Shkup

Më 26 dhjetor 2007 Kursimorja FULM ka dhurur paketa për vitin e ri për femjët me të meta në shkollën fillore D-r Zlatan Sremac nga Shkupi. 

Kursimorja FULM I ndihmoj lojen e kuizit për trafikun e rethinës në Kavadar

Kursimorja FULM, Filijala Tikveshi nga Kavadari ka ndihmuar lojën e kuizit për trafikun e rethinës I cili është mbajtur në 30 Nëntor 2007 në shkollën fillore Tosho Velkov Pepeto në Kavadar.
Për nxënësit më të mirë Kursimorja FULM ka dhuruar tre telefona mobil. 

Kursimorja FULM mer pjesë active në akcionin humanitar në shoqërinë “ARDHMëRIA ” 

Në nëntor 2007 filloj akcioni humanitar në shoqërin për fëmijë pa prindër nga shtëpitë e fëmijëve në Republikën e Maqedonisë –ARDHMëRIA, Shkup. Qëllimi I këtij akcioni është që të ju siguroj aparate shtëpiake dhe mundësi për fëmijët më shumë se 18 vjet që të paisen me patent shoferi nga kategorija B. Duke filluar nga humaniteti si dicka e shëndritshme Kursimorja FULM mer pjesë active në akcionin humanitar me qëllim të sjell një jetë më të mirë dhe pak më të lumtur tek këta njerëz të rinj.

Kursimorja FULM është një xixë shprese për një të ardhme më të mirë dhe më tëlumtur për familjen Angeleski nga Prilepi

Kursimorja FULM në nëntor 2007 u dha një ndihmë humanitare familjes Angeleski nga Prilepi.Ki gjest human u kthye si një shpresë për një të ardhme më të mirë të prindërve Toni dhe Nelita dhe 4 fëmijëve e tyre të moshës së mitur.

Kursimorja FULM ndihmon një nga sportistet më të mira-notuese, Monika Trajkovska 

Kursimorja FULM në vitin 2007 ka ndihmuar notuesen Monika Trajkovska e cila është e para e shtetit në më shumë diciplina në kategorine e saj, ajo punon dhe pregaditet me udhëheqjen e olimpistit Aleksandar Miladinovski. Monika Trajkovska si anëtare APK student nga Shkupi renditet ne një nga sportistët më të mira –notuese në shtetin e saj dhe kandidat potencial për lojrat e ardhshme Olimpike, Pekin 2008 dhe London 2012. 

Kursimorja FULM për një jetë më të mirë të qytetarëve të Komunës së Kavadarit 

Në maj 2007 Kursimorja FULM, Filijala Tikveshi nga Kavadari në bashkëpunim me Kryetarin e Komunës së Kavadarit, ka dhuruar tepison në Komunë si ndihmesë reale për një jetë më të mirë të qytetarëve të Komunës së Kavadarit.

Kursimorja FULM ndihmon ne organizimin dhe festimin e maturës në shtëpinë e fëmijëve “11 Tetori”,Shkup

Në maj 2007 me thirje të Lidhjes së Organizatës të Gruas në Maqedoni (FOGM) si partner shumë vjecar në shtepinë e fëmijëve “11Tetori” Shkup, Kursimorja FULM, mori pjesë në organizimin dhe festimin e maturës tëmaturantit dhe edukatorit Emran Ramadanov.

Kursimorja FULM ka ndihmuar në kampanjën për “Humanizëm” 

Në 6 mars 2007, Kursimorja FULM ka ndihmuar ndodhite humanitare në lobin joformal të grupit”HUMANA” dhe Këshillit Nacional të Grave të Maqedonisë (KNGM) të cilët në sallën univerzale në Shkup organizuan revij të kostumeve të duajenit të operës në Maqedoni znj, Milka Eftimova dhe program artistic zbavitës me emrat e njohur të estradës muzikore. Mjetet e grumbulluara do të dedikohen përmirësimit të kushteve për qëndrimin dhe punën në spitalin psijaktrik në Negorci.

Kursimorja FULM u kyc në akcionin Sauvignon Blanc 2005 –për të mire dhe për të bukur 

Në akcionin Sauvignon Blanc 2005 që u mbajtë me 2005 Kursimorja FULM bleu një paketë vere Sauvignon Blanc 2005 prane bodrumit të verës пова Кула. Mjetet nga akcioni I dedikohen SH.P.Entit Special –Demir Kapij dhe do të shfytëzohen për nevojat e entit.

Kursimorja FULM ka dhuruar paketa për vitin e ri në Sh.P.Entit Specijal-Demir Kapija

Më 29.12.2004 Kursimorja FULM ne bashkëpunim me Lidhjen e Organizatës të Gruas në Maqedoni (LOGM) hyri ne akcionin e perbashket ne ndarjen e paketave për vitin e ri për fëmijët jetim nga Entit Special-Demir Kapija.

Ekipi ynë-historija jonë e suksesit

Përkushtimi, entuziazmi dhe puna e vazhdueshme e të gjithë punonjësve dhe organeve udhëheqëse, ishin krijuesit e rritjes dhe reputacionit të  Kursimores FULM. Puna jonë është vërejtur dhe konfirmuar nga institucionet e jashtme me çmime dhe njohje të ndryshme. Menaxhmenti i FULM-it vazhdimisht investon në punonjësit e saj përmes trajnimeve, punëtorive, pjesëmarrjes në konferenca dhe ngjarje të ndryshme dhe ndërtimin e ekipeve.

Ø  Shoqata Bankare në Dhomën e Tregtisë –puëtorë më të mirë të sportelit

Ø  Mirënjohjë dh cmime

Ø  Trajnime,ngjarrje,konferenca,ekipe ndërtimi…

Shoqata bankare pranë dhomës së tregtisë-punëtorët më të mirë të sportelitPUNËTORI MË I MIRË NË SPORTEL PËR VITIN 2018.

Katerina Jovanovska, e Punësuar në Filijalin në Qendër,është fituesja e mirënjohjes si punëtori më I mirë e vitit në sportel nga Kursimorja FULM. Me rastin e Ditës Botërore të kursimit,31 tetor,Shoqata bankare pranë dhomës së tregtisë në Maqedoni,ju shpërndau mirënjohje punëtorëve më të mirë në sportele në banka dhe kursimore për rezultatet e arritura në kryerjen e detyrave në punë në fushën e punës me popullësinë në vitin e kaluar.

Kursimorja FULM ju uron ditën Botërore të kursimit,31 tetor,të gjithë kursyesve.PUNËTORI MË I MIRË NË SPORTEL PËR VITIN 2017.

Elena Sherdenkovska, e Punësuar në Filijalin në Manastir,është fituesja e mirënjohjes si punëtori më I mirë e vitit në sportel nga Kursimorja FULM. Me rastin e Ditës Botërore të kursimit,31 tetor,Shoqata bankare pranë dhomës së tregtisë në Maqedoni,ju shpërndau mirënjohje punëtorëve më të mirë në sportele në banka dhe kursimore për rezultatet e arritura në kryerjen e detyrave në punë në fushën e punës me popullësinë në vitin e kaluar.

Kursimorja FULM ju uron ditën Botërore të kursimit,31 tetor,të gjithë kursyesve.PUNËTORI MË I MIRË NË SPORTEL PËR VITIN 2017.

Elena Sherdenkovska, e Punësuar në Filijalin në Manastir,është fituesja e mirënjohjes si punëtori më I mirë e vitit në sportel nga Kursimorja FULM. Me rastin e Ditës Botërore të kursimit,31 tetor,Shoqata bankare pranë dhomës së tregtisë në Maqedoni,ju shpërndau mirënjohje punëtorëve më të mirë në sportele në banka dhe kursimore për rezultatet e arritura në kryerjen e detyrave në punë në fushën e punës me popullësinë në vitin e kaluar.

Kursimorja FULM ju uron ditën Botërore të kursimit,31 tetor,të gjithë kursyesve.

PUNËTORI MË I MIRË NË SPORTEL PËR VITIN 2016.

Danijela Stojanovska, e Punësuar në Filijalin JSP, është fituesja e mirënjohjes si punëtori më I mirë e vitit në sportel nga Kursimorja FULM. Me rastin e Ditës Botërore të kursimit,31 tetor,Shoqata bankare pranë dhomës së tregtisë në Maqedoni,ju shpërndau mirënjohje punëtorëve më të mirë në sportele në banka dhe kursimore për rezultatet e arritura në kryerjen e detyrave në punë në fushën e punës me popullësinë në vitin e kaluar.

Kursimorja FULM ju uron ditën Botërore të kursimit,31 tetor,të gjithë kursyesve.

PUNËTORI MË I MIRË NË SPORTEL PËR VITIN 2015.

Ljumturie Memishi, e Punësuar në Filijalin Polog – Tetovë, është fituesja e mirënjohjes si punëtori më I mirë e vitit në sportel nga Kursimorja FULM. Me rastin e Ditës Botërore të kursimit,31 tetor,Shoqata bankare pranë dhomës së tregtisë në Maqedoni,ju shpërndau mirënjohje punëtorëve më të mirë në sportele në banka dhe kursimore për rezultatet e arritura në kryerjen e detyrave në punë në fushën e punës me popullësinë në vitin e kaluar.

Kursimorja FULM ju uron ditën Botërore të kursimit,31 tetor,të gjithë kursyesve.

PUNËTORI MË I MIRË NË SPORTEL PËR VITIN 2014.

Filip Jordanovski, e Punësuar në Filijalin JSP, është fituesja e mirënjohjes si punëtori më I mirë e vitit në sportel nga Kursimorja FULM. Me rastin e Ditës Botërore të kursimit,31 tetor,Shoqata bankare pranë dhomës së tregtisë në Maqedoni,ju shpërndau mirënjohje punëtorëve më të mirë në sportele në banka dhe kursimore për rezultatet e arritura në kryerjen e detyrave në punë në fushën e punës me popullësinë në vitin e kaluar.

Kursimorja FULM ju uron ditën Botërore të kursimit,31 tetor,të gjithë kursyesve.

PUNËTORI MË I MIRË NË SPORTEL PËR VITIN 2014 

Sijka Gabeva, e Punësuar në Filijalin Tikveshija – Kavadarci, është fituesja e mirënjohjes si punëtori më I mirë e vitit në sportel nga Kursimorja FULM. Me rastin e Ditës Botërore të kursimit,31 tetor,Shoqata bankare pranë dhomës së tregtisë në Maqedoni,ju shpërndau mirënjohje punëtorëve më të mirë në sportele në banka dhe kursimore për rezultatet e arritura në kryerjen e detyrave në punë në fushën e punës me popullësinë në vitin e kaluar.

Kursimorja FULM ju uron ditën Botërore të kursimit,31 tetor,të gjithë kursyesve. 

PUNËTORI MË I MIRË NË SPORTEL PËR VITIN 2012

Suzana Kandova, e Punësuar në Filijalin JSP, është fituesja e mirënjohjes si punëtori më I mirë e vitit në sportel nga Kursimorja FULM. Me rastin e Ditës Botërore të kursimit,31 tetor,Shoqata bankare pranë dhomës së tregtisë në Maqedoni,ju shpërndau mirënjohje punëtorëve më të mirë në sportele në banka dhe kursimore për rezultatet e arritura në kryerjen e detyrave në punë në fushën e punës me popullësinë në vitin e kaluar.

Kursimorja FULM ju uron ditën Botërore të kursimit,31 tetor,të gjithë kursyesve.

PUNËTORI MË I MIRË NË SPORTEL PËR VITIN 2011.

Divna Vidoeska, e Punësuar në Filijalin Polog – Tetovë, është fituesja e mirënjohjes si punëtori më I mirë e vitit në sportel nga Kursimorja FULM. Me rastin e Ditës Botërore të kursimit,31 tetor,Shoqata bankare pranë dhomës së tregtisë në Maqedoni,ju shpërndau mirënjohje punëtorëve më të mirë në sportele në banka dhe kursimore për rezultatet e arritura në kryerjen e detyrave në punë në fushën e punës me popullësinë në vitin e kaluar.

Kursimorja FULM ju uron ditën Botërore të kursimit,31 tetor,të gjithë kursyesve.

PUNËTORI MË I MIRË NË SPORTEL PËR VITIN 2010 

Fanija Nedelkovska, e Punësuar në Filijalin në Manastir, është fituesja e mirënjohjes si punëtori më I mirë e vitit në sportel nga Kursimorja FULM. Me rastin e Ditës Botërore të kursimit,31 tetor,Shoqata bankare pranë dhomës së tregtisë në Maqedoni,ju shpërndau mirënjohje punëtorëve më të mirë në sportele në banka dhe kursimore për rezultatet e arritura në kryerjen e detyrave në punë në fushën e punës me popullësinë në vitin e kaluar.

Kursimorja FULM ju uron ditën Botërore të kursimit,31 tetor,të gjithë kursyesve.

PUNËTORI MË I MIRË NË SPORTEL PËR VITIN 2009

Mirche Dimovski, e Punësuar në Filijalin JSP, është fituesja e mirënjohjes si punëtori më I mirë e vitit në sportel nga Kursimorja FULM. Me rastin e Ditës Botërore të kursimit,31 tetor,Shoqata bankare pranë dhomës së tregtisë në Maqedoni,ju shpërndau mirënjohje punëtorëve më të mirë në sportele në banka dhe kursimore për rezultatet e arritura në kryerjen e detyrave në punë në fushën e punës me popullësinë në vitin e kaluar.

Kursimorja FULM ju uron ditën Botërore të kursimit,31 tetor,të gjithë kursyesve.

PUNËTORI MË I MIRË NË SPORTEL PËR VITIN 2008  

Biljana Petreva, e Punësuar në Filijalin Tikveshija – Kavadarci, është fituesja e mirënjohjes si punëtori më I mirë e vitit në sportel nga Kursimorja FULM. Me rastin e Ditës Botërore të kursimit,31 tetor,Shoqata bankare pranë dhomës së tregtisë në Maqedoni,ju shpërndau mirënjohje punëtorëve më të mirë në sportele në banka dhe kursimore për rezultatet e arritura në kryerjen e detyrave në punë në fushën e punës me popullësinë në vitin e kaluar.

Kursimorja FULM ju uron ditën Botërore të kursimit,31 tetor,të gjithë kursyesve. 

PUNËTORI MË I MIRË NË SPORTEL PËR VITIN 2006 

Jasminka Panajotovic, e Punësuar në Filijalin Centralla, Shkup, është fituesja e mirënjohjes si punëtori më I mirë e vitit në sportel nga Kursimorja FULM. Me rastin e Ditës Botërore të kursimit,31 tetor,Shoqata bankare pranë dhomës së tregtisë në Maqedoni,ju shpërndau mirënjohje punëtorëve më të mirë në sportele në banka dhe kursimore për rezultatet e arritura në kryerjen e detyrave në punë në fushën e punës me popullësinë në vitin e kaluar.

Kursimorja FULM ju uron ditën Botërore të kursimit,31 tetor,të gjithë kursyesve. 

PUNËTORI MË I MIRË NË SPORTEL PËR VITIN 2005 

Mirche Dimovski, e Punësuar në Filijalin JSP, është fituesja e mirënjohjes si punëtori më I mirë e vitit në sportel nga Kursimorja FULM. Me rastin e Ditës Botërore të kursimit,31 tetor,Shoqata bankare pranë dhomës së tregtisë në Maqedoni,ju shpërndau mirënjohje punëtorëve më të mirë në sportele në banka dhe kursimore për rezultatet e arritura në kryerjen e detyrave në punë në fushën e punës me popullësinë në vitin e kaluar.

Kursimorja FULM ju uron ditën Botërore të kursimit,31 tetor,të gjithë kursyesve.

PUNËTORI MË I MIRË NË SPORTEL PËR VITIN 2004  

Aleksandra Talevska, e Punësuar në Filijalin në Manastir, është fituesja e mirënjohjes si punëtori më I mirë e vitit në sportel nga Kursimorja FULM. Me rastin e Ditës Botërore të kursimit,31 tetor,Shoqata bankare pranë dhomës së tregtisë në Maqedoni,ju shpërndau mirënjohje punëtorëve më të mirë në sportele në banka dhe kursimore për rezultatet e arritura në kryerjen e detyrave në punë në fushën e punës me popullësinë në vitin e kaluar.

Kursimorja FULM ju uron ditën Botërore të kursimit,31 tetor,të gjithë kursyesve.

PUNËTORI MË I MIRË NË SPORTEL PËR VITIN 2003  

Sijka Gabeva, e Punësuar në Filijalin Tikveshija – Kavadarci, është fituesja e mirënjohjes si punëtori më I mirë e vitit në sportel nga Kursimorja FULM. Me rastin e Ditës Botërore të kursimit,31 tetor,Shoqata bankare pranë dhomës së tregtisë në Maqedoni,ju shpërndau mirënjohje punëtorëve më të mirë në sportele në banka dhe kursimore për rezultatet e arritura në kryerjen e detyrave në punë në fushën e punës me popullësinë në vitin e kaluar.

Kursimorja FULM ju uron ditën Botërore të kursimit,31 tetor,të gjithë kursyesve. 

PUNËTORI MË I MIRË NË SPORTEL PËR VITIN 2002  

Jasmina Galleva, e Punësuar në Filijalin Murtino – Strumicë, është fituesja e mirënjohjes si punëtori më I mirë e vitit në sportel nga Kursimorja FULM. Me rastin e Ditës Botërore të kursimit,31 tetor,Shoqata bankare pranë dhomës së tregtisë në Maqedoni,ju shpërndau mirënjohje punëtorëve më të mirë në sportele në banka dhe kursimore për rezultatet e arritura në kryerjen e detyrave në punë në fushën e punës me popullësinë në vitin e kaluar.

Kursimorja FULM ju uron ditën Botërore të kursimit,31 tetor,të gjithë kursyesve. 

PUNËTORI MË I MIRË NË SPORTEL PËR VITIN 2001  

Sasho Pavlovski, e Punësuar në Filijalin JSP, është fituesja e mirënjohjes si punëtori më I mirë e vitit në sportel nga Kursimorja FULM. Me rastin e Ditës Botërore të kursimit,31 tetor,Shoqata bankare pranë dhomës së tregtisë në Maqedoni,ju shpërndau mirënjohje punëtorëve më të mirë në sportele në banka dhe kursimore për rezultatet e arritura në kryerjen e detyrave në punë në fushën e punës me popullësinë në vitin e kaluar.

Kursimorja FULM ju uron ditën Botërore të kursimit,31 tetor,të gjithë kursyesve.

Mirënjohje dhe cmime

FULM Maqedoni-më e mira në botë!

SINGAPORSun Tech City.

Cmimi prestigjioz për 2018 – World Council Growth Award (
çmimin për rritjen më të lartë nga Këshilli Botëror i Unioneve të Kreditit), këtë vit ,nga përzgjedhja prej 109 vendeve në botë,e fitoi Kursimorja FULM nga MaqedonijaCmimi u nda me 16 qershor të vitit 2018,në Konferencën ndërkombëtare të unioneve të krediti (Тhe world credit union conference),që u organizua prej 15 deri më 18 qershor të vitit 2018,nëо Suntec convention center,në Singapor (http://www.wcuc.org/ )

 Ky mirënjohje e madhe për përkushtimin dhe punën e jashtëzakonshëm,  vjen në kohën e duhur në prag të 20 vjetorit të Kursimores FULM dhe më shumë na shton gëzimin për vendin I  (parë)të fituar,në mesin e 68 000 unioneve kreditore në 6 kontinentet botërore!

 Vendi I dytë dhe I tretë u takuan unioneve kreditore  Sicredi nga Brazili dhe AIRAC nga Republika Dominikane.

Për të dhëna shtesë rreth ngjarjes mund të merrni në linkun në vazhdim: https://www.woccu.org/letters/?mt=4119&c=17144&cs=db63a

 Më shumë se 30.000 qytetar në Maqedoni janë meritor për këtë cmim,të cilët thuajse 20 vite e kaluara , me kredit dhe depozitat tona I realizuan tregimet e tyre të suksesit që na bënin krenar cdo ditë,, theksoi M-r Eleonora Zgonjanin Petrovik,Drejtuese e Kursimores FULM.

FITUESE E CMIMIT “EDVARD FILEN UNIONET KREDITORE NË BRITANINË E MADHE,TRAJNER NDËRKOMBËTAR PËR UNIONIN EUROPIAN DHE AFRIKË 2012/2013”ELEONORA ZGONJANIN PETROVIQ NGA REPUBLIKA E MAQEDONISË

Liverpul,6 qershor 2013: Në Liverpul,Britaninë e madhe,Eleonora Zgonjanin Petroviq,drejtuese e Kursimores FULM e fitoi cmimin  Edëard Filene Credit Union Aëards UK 2012/13 – Overseas Development Educator of the Year from the European Union and Africa (cmimin Edvard Filen unionet kreditore në Britanine e Madhe,si trajner ndërkombëtarë për Unionin Europian dhe Afrikë 2012/2013).Cmimi ju nda me rastin e 14-vjetorit të aplikimit me sukses të sistemit të unioneve kreditore në Republikën e Maqedonisë dhe në botë. Në kremtimin në Hotel Marriott në Liverpool, kryetarja e Aleancës Ndërkombëtare të Kooperativave, Baronesha Pauline Green (Dame Pauline Green) ja ndau Çmimin Eleonora Zgonjanin Petroviq duke theksuar nevojën për shërbime më të mira financiare për njerëzit kudo në botë.

I kushtoj këtë çmim vizionit të FULM: “Me shërbimet tona financiare për një cilësi më të mirë të jetës”. Për më shumë se 14 vjet, Kursimorja FULM punon me sukses si pjesë e familjes ndërkombëtare të unioneve të kreditit me mbi 100 vende dhe 188 milionë anëtarë. Funksionimi i suksesshëm i FULM-it është rezultat i angazhimit të të gjithë punonjësve, mbështetjes së anëtarëve të organeve drejtuese dhe bashkëpunimit me të gjithë 7,700 anëtarë të FULM-it “, tha Eleonora Zgojanin Petroviq, drejtuese e Kursimores FULM Shkup.

Në ceremoninë e dhënies së çmimit u prezantua një film i shkurtër për Maqedoninë dhe historia e suksesit të Kursimores FULM , e cila në 14 vitet e fundit arriti të ndihmojë me kredi për më shumë se 16,000 studentë, punonjës, fermerë, pensionistë dhe të papunë me të ardhura shtesë, duke realizuar linja kreditore me një shumë totale prej mbi (1) miliard denarë.

Fitues I projektit për qasje më të mirë të grave dhe të rrinjëve në shërbime financiare-Denver,SHBA

 Zonja Eleonora Zgonjanin Petroviq në Konferencën Botërore të Sindikatave të Kreditit në Denver, SHBA në vitin 2015 ishte fituese e projektit për përmirësimin e qasjes të grave dhe të rinjve në shërbimet financiare, që ishte nisja e krijimit të një strategjie të re dhe moderne për komunikimin e ZG dhe KursimoreS FULM.

Trajnime,ngjarje,konferenca,ekipe ndërtimi…

Koncepti i mësimit të vazhdueshëm, përmirësimi i njohurive, përfshirja e punonjësve në seminare dhe konferenca të ndryshme, si dhe trajnime për përmirësimin e aftësive të komunikimit dhe shitjes së punonjësve është një nga përgjigjet në pyetjen:
Meritë e kujt është suksesi I Kursimores FULM?

Kursimorja FULM vazhdimisht mbështet aktivitetet sportive të punonjësve dhe organizon aktivitete të ndërtimit të ekipit, të cilat forcojnë frymën e ekipit dhe të cilat përfshijnë aktivitete të ndryshme: basketboll, bouling, ping pong…