FLEXI DEPOSIT ON 12 MONTHS

Type of deposit

FLEXI DEPOSIT ON 12 MONTHS

Currency

• MKD

• Minimal deposit: 300,00 MKD

Term period

• 12 months

Making an agreement

• In all branches and desk offices of FULM Savings House

Interest rate

•           0,80 % variable interest rate at a reference interest rate of 2%

•           0,40 % variable interest rate, with EUR currency clause  at a reference interest rate of 2%  

•           0,80 % fixed interest rate 

•           0,40 % fixed interest rate, with EUR currency clause   

  Calculation is on the basis of daily compound method.

Confidentiality

• Time deposits data are a business secret of the FULM Savings House

Insurance

• The Savings House insures the deposits with the Deposit Insurance Fund
• FULM Savings House guaranties with its founding capital for the security of the deposits

Specification

• The depositor must be a full member of the Savings House
• Obligation for making deposits on monthly basis

Advantages

• Attractive interest rates
• Safe place to save
• Possibility to use the deposit as loan insurance

According to Decision of 28.07.2022       

Calculator

Contact

Savings info

List of deposits

Тип на депозит ДЕПОЗИТ СО ДОБРОВОЛНО ШТЕДЕЊЕ НА 12 МЕСЕЦИ
Валута • МКД

• Минимален влог: 300,00 МКД

 
Период на орочување • 12 месеци
Склучување на договор • Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ
Каматна стапка ·         1,9 % променлива каматна стапка

·         1,8 % променлива каматна стапка, со девизна клаузула

·         Пресметката е по дневна конфорна метода

Тајност • Податоците за орочените депозити се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит • Обврска за месечно вложување на парични средства
Предности • Атрактивни каматни стапки
• Безбедно место за штедење
• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит

 

 

Согласно Одл. од 29.06.2017

 

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити