9 Months Term Deposit

Type of deposit

9 months term deposit

Currency

• MKD

• Minimal deposit: 2.000,00 MKD

Term period

• 9 months

Making an agreement

• In all branches and desk offices of FULM Savings House

Interest rate

· 0,60 % variable interest rate, at a reference interest rate of 2,00 %  

· 0.60% fixed interest rate 

  Calculation is on the basis of daily compound method.

Confidentiality

• Time deposits data are a business secret of the FULM Savings House

Insurance

• The Savings House insures the deposits with the Deposit Insurance Fund
• FULM Savings House guaranties with its founding capital for the security of the deposits

Specification

• The depositor must be a full member of the Savings House

Advantages

• Attractive interest rates
• Safe place to save
• Possibility for monthly withdrawal of interest
• Possibility to use the deposit as loan insurance

According to Decision of 28.09.2022            

 

Calculator

Contact

Savings info

List of deposits

Тип на депозит ЛЕТЕН – ЗИМСКИ ДЕПОЗИТ НА 9 МЕСЕЦИ
Валута • МКД

• Минимален влог: 2.000,00 МКД

Период на орочување • 9 месеци
Склучување на договор • Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ
Каматна стапка · 2,1 % променлива каматна стапка

· Пресметката е по дневна конфорна метода

Тајност • Податоците за орочените депозити се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит
Предности • Атрактивни каматни стапки
• Безбедно место за штедење
• Можност за месечно подигнување на каматата
• Можност за учество во Клуб 10 на ФУЛМ
• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит

Согласно Одл. од 29.06.2017

 

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити