1 Month Term Deposit

Type of deposit 1 month term deposit
Currency • MKD

• Minimal deposit: 2.000,00 MKD

Term period • 1 month
Making an agreement • In all branches and desk offices of FULM Savings House
Interest rate ·         0,1% variable interest rate, at the reference interest rate of 2.25 %

·         0.1% variable interest rate,  with EUR currency clause,   at the reference interest rate of 2.25 %

  Calculation is on the basis of daily compound method.

Confidentiality • Time deposits data are a business secret of the FULM Savings House
Insurance • The Savings House insures the deposits with the Deposit Insurance Fund
• FULM Savings House guaranties with its founding capital for the security of the deposits
Specification • The depositor must be a full member of the Savings House
Advantages • Attractive interest rates
• Safe place to save
• Possibility for monthly withdrawal of interest
• Possibility to use the deposit as loan insurance

  

 

Calculator

Contact

Savings info

List of deposits

Тип на депозит ОРОЧЕН ДЕПОЗИТ НА 1 МЕСЕЦ
Валута • МКД

• Минимален влог: 2.000,00 МКД

Период на орочување • 1 месец
Склучување на договор • Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ
Каматна стапка · 0,2% променлива каматна стапка

· 0,1% променлива каматна стапка, со девизна клаузула.

· Пресметката е по дневна конформна метода

Тајност • Податоците за орочените депозити се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит
Предности • Атрактивни каматни стапки
• Безбедно место за штедење
• Можност за месечно подигнување на каматата
• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит
 

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити