FLEXI DEPOSIT ON 6 MONTHS

Type of deposit

FLEXI DEPOSIT ON 6 MONTHS

Currency

• MKD

• Minimal deposit: 300,00 MKD

Term period

• 6 months

Making an agreement

• In all branches and desk offices of FULM Savings House

Interest rate

•      1,0% variable interest rate at a reference interest rate of 6.00 %

•           0,65% variable interest rate, with EUR currency clause  at a reference interest rate of 6.00%  

•          1,0% Fixed interest rate

•         0,65 % Fixed interest rate, with EUR currency clause  

  Calculation is on the basis of daily compound method.

Confidentiality

• Time deposits data are a business secret of the FULM Savings House

Insurance

• The Savings House insures the deposits with the Deposit Insurance Fund
• FULM Savings House guaranties with its founding capital for the security of the deposits

Specification

• The depositor must be a full member of the Savings House
• Obligation for making deposits on monthly basis

Advantages

• Attractive interest rates
• Safe place to save
• Possibility to use the deposit as loan insurance

According to Decision of  03.07.2023      

 

Calculator

Contact

Savings info

List of deposits

Тип на депозит ДЕПОЗИТ СО ДОБРОВОЛНО ШТЕДЕЊЕ НА 6 МЕСЕЦИ
Валута • МКД

• Минимален влог: 300,00 МКД

 
Период на орочување • 6 месеци
Склучување на договор • Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ
Каматна стапка ·         1,2 % променлива каматна стапка

·         1 % променлива каматна стапка, со девизна клаузула

·         Пресметката е по дневна конфорна метода

Тајност • Податоците за орочените депозити се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит • Обврска за месечно вложување на парични средства
Предности • Атрактивни каматни стапки
• Безбедно место за штедење
• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит

 

 

Согласно Одл. од 29.06.2017

 

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити