FLEXI DEPOSIT ON 6 MONTHS

Type of deposit FLEXI DEPOSIT ON 6 MONTHS
Currency • MKD

• Minimal deposit: 300,00 MKD

Term period • 6 months
Making an agreement • In all branches and desk offices of FULM Savings House
Interest rate •           0,45 % variable interest rate at a reference interest rate of 2.25 %

•           0,15 % variable interest rate, with EUR currency clause  at a reference interest rate of 2.25 %

Calculation is on the basis of daily compound method.

Confidentiality • Time deposits data are a business secret of the FULM Savings House
Insurance • The Savings House insures the deposits with the Deposit Insurance Fund
• FULM Savings House guaranties with its founding capital for the security of the deposits
Specification • The depositor must be a full member of the Savings House
• Obligation for making deposits on monthly basis
Advantages • Attractive interest rates
• Safe place to save
• Possibility to use the deposit as loan insurance

Calculator

Contact

Savings info

List of deposits

Тип на депозит ДЕПОЗИТ СО ДОБРОВОЛНО ШТЕДЕЊЕ НА 6 МЕСЕЦИ
Валута • МКД

• Минимален влог: 300,00 МКД

Период на орочување • 6 месеци
Склучување на договор • Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ
Каматна стапка ·         1,2 % променлива каматна стапка

·         1 % променлива каматна стапка, со девизна клаузула

·         Пресметката е по дневна конфорна метода

Тајност • Податоците за орочените депозити се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит • Обврска за месечно вложување на парични средства
Предности • Атрактивни каматни стапки
• Безбедно место за штедење
• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит
 

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити