YOUTH SAVINGS CLUB

Type of deposit

YOUTH SAVINGS CLUB

Currency

• MKD

• Minimal deposit: 50,00 MKD

Term period

• At call

Making an agreement

  /

Interest rate

• 1 % fixed interest rate 

 Interest rate is calculated on the basis of compound method

Confidentiality

• Deposits data are a business secret of the FULM Savings House

Insurance

• The Savings House insures the deposits with the Deposit Insurance Fund
• FULM Savings House guaranties with its founding capital for the security of the deposits

Specification

• The depositor is the child – user of the service

Advantages

• Safe place to save
• Flexibility when making deposits
• Interest + prize
• Ability to withdraw the deposit without prior notice 
• Acquiring a habit to save since early age
• Indexation clause (protection from devaluation) included as an act of social responsibility because of the small amount of children’s accounts

According to Decision of  27/12/2018 

Calculator

Contact

Savings info

List of deposits

Тип на депозит МЛАДИНСКИ КЛУБ ЗА ШТЕДЕЊЕ
Валута • МКД

• Минимален влог: 50,00 МКД

 
Период на орочување • По видување
Склучување на договор /
Каматна стапка ·         1 % променлива каматна стапка

·         Пресметката е по дневна конфорна метода

Тајност • Податоците за депозитите се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот е детето – корисник на услуга или корисник на семеен депозит на чие име гласи штедната книшка заедно со законски застапник
Предности • Безбедно место за штедење
• Флексибилност при вложување на средствата
• Камата + награда
• Можност за подигнување на депозитот без претходна најава
• Стекнување навика за штедење од најмала возраст

 

 

Согласно Одл. од 29.06.2017

 

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити