YOUTH SAVINGS CLUB

Type of deposit YOUTH SAVINGS CLUB
Currency • MKD

• Minimal deposit: 50,00 MKD

Term period • At call
Making an agreement   /
Interest rate • 1 % fixed interest rate

Interest rate is calculated on the basis of compound method

Confidentiality • Deposits data are a business secret of the FULM Savings House
Insurance • The Savings House insures the deposits with the Deposit Insurance Fund
• FULM Savings House guaranties with its founding capital for the security of the deposits
Specification • The depositor is the child – user of the service
Advantages • Safe place to save
• Flexibility when making deposits
• Interest + prize
• Ability to withdraw the deposit without prior notice
• Acquiring a habit to save since early age
• Indexation clause (protection from devaluation) included as an act of social responsibility because of the small amount of children’s accounts

 

Calculator

Contact

Savings info

List of deposits

Тип на депозит МЛАДИНСКИ КЛУБ ЗА ШТЕДЕЊЕ
Валута • МКД

• Минимален влог: 50,00 МКД

Период на орочување • По видување
Склучување на договор /
Каматна стапка ·         1 % променлива каматна стапка

·         Пресметката е по дневна конфорна метода

Тајност • Податоците за депозитите се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот е детето – корисник на услуга или корисник на семеен депозит на чие име гласи штедната книшка заедно со законски застапник
Предности • Безбедно место за штедење
• Флексибилност при вложување на средствата
• Камата + награда
• Можност за подигнување на депозитот без претходна најава
• Стекнување навика за штедење од најмала возраст

 

 

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити