JUBILEE DEPOSITS

Type of deposit JUBILEE DEPOSITS
Currency • MKD

• Minimal deposit: 2000,00 MKD

Term period • 24 months

• 36 months

• 48 months

Opening a deposit In all FULM Savings House branches and desk offices
Interest rate • 2.50% fixed interest rate (for 24 months term deposit)

• 3.00% fixed interest rate (for 36 months term deposit)

• 3.15% fixed interest rate (for 48 months term deposit)

•Calculation is on the basis of daily compound method 

Confidentiality • Deposit data are a business secret of FULM Savings House
Insurance • The Savings House secures the savings deposits with the Deposit Insurance Fund
• FULM Savings House guaranties with its founding capital for the security of the deposits
Specification • The depositor must be a full member of the Savings House
Advantages • Favorable interest rates 

• Safe place to save
•Possibility for monthly withdrawal of interest

•Possibility to use the deposit as a loan insurance

 

calculator

Contact

Savings info

List of deposits

Тип на депозит ДЕПОЗИТ ПО ВИДУВАЊЕ
Валута • МКД

• Минимален влог: 100,00 МКД

Период на орочување • По видување (а виста)
Склучување на договор /
Каматна стапка · 0,1% променлива каматна стапка

· Пресметката е по конформна метода

Тајност • Податоците за депозитите се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит
Предности • Безбедно место за штедење
• Флексибилност за депонирање и повлекување на средствата

 

 

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити