PROMOTIONAL ECO GREEN DEPOSIT

Type of deposit

PROMOTIONAL ECO GREEN DEPOSIT

Currency

• MKD

• Minimal deposit: 2000,00 MKD

Term period

• 24 months

• 36 months

• 48 months

• 60 months

Opening a deposit

In all FULM Savings House branches and desk offices

Interest rate

For 24 months term deposit

 • 3,40 % variable interest rate, at a reference interest rate of 6,30 %
 • 2,30 % variable interest rate,  with EUR currency clause,  at a reference interest rate of 6,30%
 • 3,40% fixed interest rate 
 • 2,30% fixed interest rate, with EUR currency clause

For 36 months term deposit

 • 4,10% variable interest rate, at a reference interest rate of 6,30 %
 • 2,50 % variable interest rate,  with EUR currency clause,  at a reference interest rate of 6,30%
 • 4,10% fixed interest rate 
 • 2,50% fixed interest rate, with EUR currency clause

For 48 months term deposit

 • 4,20% variable interest rate, at a reference interest rate of 6,30 %
 • 2,60 % variable interest rate,  with EUR currency clause,  at a reference interest rate of 6,30%
 • 4,20%  fixed interest rate
 • 2,60% fixed interest rate, with EUR currency clause

For 60 months term deposit

 • 4,30% variable interest rate, at a reference interest rate of 6,30 %
 • 2,70 % variable interest rate,  with EUR currency clause,  at a reference interest rate of 6,30%
 • 4,30% fixed interest rate 
 • 2,70% fixed interest rate, with EUR currency clause

•Calculation is on the basis of daily compound method  

Confidentiality

• Deposit data are a business secret of FULM Savings House

Insurance

• The Savings House secures the savings deposits with the Deposit Insurance Fund
• FULM Savings House guaranties with its founding capital for the security of the deposits

Specification

• The depositor must be a full member of the Savings House

Advantages

• Favorable interest rates 

• Safe place to save
•Possibility for monthly withdrawal of interest

•Possibility to use the deposit as a loan insurance

According to Decision of 03.07.2023            

calculator

Contact

Savings info

List of deposits

Тип на депозит ДЕПОЗИТ ПО ВИДУВАЊЕ
Валута • МКД

• Минимален влог: 100,00 МКД

Период на орочување • По видување (а виста)
Склучување на договор /
Каматна стапка · 0,1% променлива каматна стапка

· Пресметката е по конформна метода

Тајност • Податоците за депозитите се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит
Предности • Безбедно место за штедење
• Флексибилност за депонирање и повлекување на средствата

 

Согласно Одл. од 29/06/2017

 

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити