Students for student

Image

Type of loan

STUDENTS FOR STUDENT

Target group

• For students from universities in the Republic of Macedonia and abroad, postgraduate students, students at doctoral studies and other persons continuing their education. , specialization, professional specialization and other training.

Loan amount

• Maximum amount of credit exposure per loan account is 150.000 MKD – denar loan*

Purpose

·  For enrollment in the semester

·  For the procurement of literature or professional aids

·  For training, courses, student exchanges or excursions

Repayment period

• 24, 36 and 48 months

Interest rates

Annual, variable Interest rates**

(Annual rates of total costs)

Security

• Verification of bill

Repayment

• Monthly by paying annuities (monthly installments) – for loans with repayment period from 24, 36 and 48 months

Fees

• According to FULM Savings House pricelist on the day the contract is concluded

Minimum loan criteria

• Individuals, citizens of the Republic of Macedonia 
• The user of the loan must be a member of FULM

Minimum required documents when applying for loan

· Copy of a valid identity card or valid passport from the loan applicant and the guarantor / s

· Copy of the index/student ID card, of the borrower (the student)

· Fully filled out loan application forms

Advantages

• Instant payment 
• No fee is charged for premature repayment of the loan 
• Favourable conditions during anew applying for loan

*MKD: denar loan 
(Starting from 01.09.2015 all the newly approved loans, will not have currency clause protection from devaluation. All loans disbursed until 31.08.2015 have currency devaluation protection.)

** Annual, variable Interest rates

In compliance with the applicable regulations, FULM Savings House LLC Skopje regularly announces the current annual rates on its website, bulletin boards at teller-windows in branches and via the media.
(Annual rates of total costs)

The savings house approves loans and prolongations with a variable and / or fixed interest rate. The changeable interest rate is calculated as the sum of the last significant reference interest rate (30 June and 31 December) increased or decreased by appropriate percentage points. The interest rate will be reviewed in accordance with the semi-annual change in the reference interest rate published by the NBRM. On the day of the change in the interest rate, the savings house discloses important interest rates in the Decision. The fixed interest rate is unchanged for the stated loan period

Calculator

Contact

Download Application

Apply Online

Loan List

Тип на кредит
СТУДЕНТИ ЗА СТУДЕНТ
Целна група За студенти на сите домашни и странски универзитети и факултети на сите нивоа на студии (додипломски, постдипломски и докторски студии), редовни и вонредни студенти, како и за лица кои имаат потреба од продолжување на образованието.
Намена · За партиципација за упис на семестар

· За набавка на литература или стручни помагала

· За обуки, курсеви, студентски размени или екскурзии

Износ на кредитот Од 10.000 до 150.000 МКД – денарски кредит*
Рок на отплата • 24, 36, и 48 месеци
Потребно обезбедување • Заверка на меница
Каматни стапки Годишна, променлива каматна стапка* (СВТ)
Начин на плаќање • Месечно со примена на методот на ануитетни плаќања (месечни рати) – за кредити со рок на отплата од 24, 36, и 48 месеци
Надомест • Надоместите се пресметуваат врз основа на Тарифата на Штедилница ФУЛМ на денот на склучување на Договорот
Минимум критериуми за кредитот • Физички лица, државјани на Република Македонија
• Корисникот на кредит мора да биде член во ФУЛМ
Минимум потребна документација при аплицирање за кредит Барање за кредит, фотокопија од индекс/легитимација/потврда и важечки документ за лична идентификација, и/или

Барање за жирант/и и фотокопија од документ за лична идентификација

Предност · Исплата во готово или на трансакциска сметка

· Не се наплаќа надомест за предвремено затварање на кредитот

· Поповолни услови при повторно аплицирање за кредит

* Валута МКД: денарски кредит. Почнувајќи од 01.09.2015 година, новоодобрените кредити нема да имаат валутна клаузула за заштита од девалвација. Сите исплатени кредитни партии заклучно со 31.08.2015 година имаат валутна клаузула само за заштита од девалвација.

*Денарски кредит. Почнувајќи од 01.09.2015 година, новоодобрените кредити нема да имаат валутна клаузула за заштита од девалвација. Сите исплатени кредитни партии заклучно со 31.08.2015 година имаат валутна клаузула само за заштита од девалвација

Согласно Одл. од 17.12.2016

 

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Аплицирај онлајн

Листа на кредити