WT loan

Image

Type of loan

WT loan

Target group

• For students from universities in the Republic of Macedonia and abroad, who wants to improve their education and earn professional experience abroad.

Loan amount

• Maximum amount of credit exposure per loan account is 200.000 MKD – denar loan*

Purpose

For all expenses for the realization of the work & travel program:

·Application fees

·Visa

·Airline ticket

·Travel costs

· Funds for initial residence

Repayment period

• 12, 24, 36, 48 and 60 months
• Maximum grace period of 12 months

Interest rates

Annual fixed interest rate**

Security

• Endorser/s, and/or verification of bill of exchange in the form of notary act and without endorser/s (depending on the granted loan amount and credit history at FULM Savings House)

Repayment

• Monthly by paying annuities (monthly installments) – for loans with repayment period from 12, 24, 36, 48 and 60 months

Fees

• According to FULM Savings House pricelist on the day the contract is concluded

Minimum loan criteria

  • Individuals, citizens of the Republic of North Macedonia 
  • The borrower gets more favorable conditions if he is a member of FULM 

Minimum required documents when applying for loan

• Copy of valid ID card or passport of the borrower and endorser/s 
• Verified certificate for net income and existing bans for net salary from the endorser/s 
• Copy of the student’s record booklet (borrower)
• Completely filled in loan applications forms

Advantages

•Payment in cash or to a payment account
• No fee is charged for premature repayment of the loan 
• Favourable conditions during anew applying for loan

* Currency MKD – Denar loan.
* Annual, fixed interest rate. The savings house approves loans with a fixed interest rate. The fixed interest rate is unchanged for the specified loan period. Savings house FULM DOO Skopje, in accordance with the current regulations, regularly publishes the current annual rates of the total costs on the website, on the counters of the branches of the savings house and through public media (SVT) 

Calculator

Contact

Download Application

Apply Online

Loan List

Тип на кредит
WT КРЕДИТ
Целна група За студенти на домашни и странски универзитети, кои имаат потреба од усовршување на образованието и стекнување професионално искуство во странство.
Намена За сите трошоци за реализација на work&travel програмата:

·Тошоци за аплицирање

·Виза

·Авионска карта

·Патни трошоци

·Средства за почетен престој

Износ на кредитот Од 10.000 до 150.000 МКД – денарски кредит*
Рок на отплата • 12, 24, 36 и 48 месеци
• Максимум грејс период 12 месеци
Потребно обезбедување • Жирант/и, и/или заверка на меница во форма на нотарски акт и без жирант/и (зависно од износот на одобрениот кредит и кредитната историја во Штедилница ФУЛМ)
Каматни стапки Годишна, променлива каматна стапка* (СВТ)*
Начин на плаќање • Месечно со примена на методот на ануитетни плаќања (месечни рати) – за кредити со рок на отплата од 12, 24, 36 и 48 месеци
Надомест • Надоместите се пресметуваат врз основа на Тарифата на Штедилница ФУЛМ на денот на склучување на Договорот
Минимум критериуми за кредитот • Физички лица, државјани на Република Македонија
• Корисникот на кредит мора да биде член во ЗГ ФУЛМ
Минимум потребна документација при аплицирање за кредит Барање за кредит, фотокопија од индекс/легитимација/потврда и важечки документ за лична идентификација, и/или

Барање за жирант/и со потврда за нето плата и/или дополнителна документација во зависност од видот на вработување и фотокопија од документ за лична идентификација

Предност ·Исплата во готово или на трансакциска сметка

·се покриваат сите потребни трошоци за реализација на патувањето

·Поповолни услови при повторно аплицирање за кредит

*Валута МКД: денарски кредит- (Почнувајќи од 01.09.2015 година, новоодобрените кредити нема да имаат валутна клаузула за заштита од девалвација. Сите исплатени кредитни партии заклучно со 31.08.2015 година имаат валутна клаузула само за заштита од девалвација.)

*Годишна, променлива каматна стапка. Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје, согласно важечката регулатива редовно ги објавува тековните годишни стапки на вкупните трошоци на веб страната, на шалтерите на филијалите на штедилницата и преку јавни медиуми (СВТ)

Согласно Одл. од 17.12.2016

 

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Аплицирај онлајн

Листа на кредити