STUDENTËT PËR STUDENT

Image

LLOJET E KREDISË

         STUDENTËT PËR STUDENT

Grupa me qëllim të caktuar

• Për studentët në universitetet e brendëshme dhe të jashtme, studentët në studime postdiplomike, studentët në studimet e doktoraturës dhe personat tjerë të cilët kanë nevojë për vazhdimin e shkollimit,arritje profesionale dhe tjera

Shuma e kredise

• Shuma maksimale e kredisë së ofruar në bazë të llojit të kredisë është 150.000 МКD – kredi në denar*

Objektivi

·         Për të bashkë-pagesa për regjistrimin e semestrit

·         Furnizimi i letërsisë apo profesionale pajisjet

·         Për trajnime, kurse, shkëmbime studentore ose ekskursione

Afati i pagesës

• 24, 36 dhe 48 мuaj

Shkalla e interesit

Vjetore, të ndryshueshme shkalla e interest**(СВТ)

Nevoja për sigurim

• Vërtetim i menicës

Mënyra e pagesës

• Mujore me përdorimin e metodës së pagësës së kësteve mujore – për kredi me afat pagese prej 24, 36, dhe 48 мuaj

Detyrimet

• Pagesat plotësuese llogariten në bazë të Tarifës së Kursimores FULM në ditën e lidhjes së Kontratës.

Kriteriumi minimum për kredi

• Persona fizikë, shtetas të Republikës së Maqedonisë
• Shfrytëzuesi I kredisë patjetër të jetë anëtarë në FULM

Minimum dokumentet e nevojshëm për aplikim për kredi

·         Forma e aplikimit të kredisë, kopja e broshurës së regjistrimit të studentit dhe letërnjoftimi i vlefshëm ose pasaporta e huamarrësit

·         Formularin e aplikimit të huasë dhe certifikatën e verifikuar për të ardhurat neto dhe ndalimet ekzistuese për pagën neto nga nënshkruesi dhe / ose dokumentacioni shtesë varësisht nga lloji i punësimit dhe kopja e një dokumenti identifikimi personal

Përparësi

• Pagesa menjëher
• Nuk paguhet asgjë plotësuese për mbylljen e parakohëshme të kredisë 
• Kushte më të volitshme në rast se aplikoni përsëri për kredi

*МКD: kredi në denarë 
(Duke filluar nga data 01.09.2015, kreditë e reja nuk do të kenë klauzulë valutore për tu mbrojtur nga devalvimi. Të gjitha kreditë e paguara deri më 31.08.2015 kanë klauzulë valutore për tu mbrojtur nga devalvimi.)

Kursimorja FULM DOO Shkup, në pajtueshmëri me rregulativën e vlefshme vazhdimisht I shpall shkallët e harxhimeve vjetore në përgjithësi në ëeb faqen, praën sporteleve të filijaleve të kursimores dhe nëpërmjet mediumeve publike (Përqindja e shpenzimeve të përgjithshme)

Kursimorja miraton kredi dhe zgjatjen me normë interesi të ndryshueshme dhe / ose fikse. Norma e ndryshueshme e interesit llogaritet si shuma e normës së interesit të referencës së fundit efektive (30 qershor dhe 31 dhjetor)e rritur ose e ulur me pikë përqindjeje të përshtatshme. Norma e interesit do të rishikohet sipas ndryshimit gjysmëvjetor në normën e interesit referencë të publikuar nga BPRM. Në ditën e ndryshimit të normës së interesit, Kursimorja I shpall normat e vlefshme tw interesit në Vendim. Norma fikse e interesit është e pandryshuar për periudhën e deklaruar të kredisë.

 

kalkulatriçe

kontakt

Shkarko Kërkesat

Apliko online

Lista e kredive

Тип на кредит
СТУДЕНТИ ЗА СТУДЕНТ
Целна група За студенти на сите домашни и странски универзитети и факултети на сите нивоа на студии (додипломски, постдипломски и докторски студии), редовни и вонредни студенти, како и за лица кои имаат потреба од продолжување на образованието.
Намена · За партиципација за упис на семестар

· За набавка на литература или стручни помагала

· За обуки, курсеви, студентски размени или екскурзии

Износ на кредитот Од 10.000 до 150.000 МКД – денарски кредит*
Рок на отплата • 24, 36, и 48 месеци
Потребно обезбедување • Заверка на меница
Каматни стапки Годишна, променлива каматна стапка* (СВТ)
Начин на плаќање • Месечно со примена на методот на ануитетни плаќања (месечни рати) – за кредити со рок на отплата од 24, 36, и 48 месеци
Надомест • Надоместите се пресметуваат врз основа на Тарифата на Штедилница ФУЛМ на денот на склучување на Договорот
Минимум критериуми за кредитот • Физички лица, државјани на Република Македонија
• Корисникот на кредит мора да биде член во ФУЛМ
Минимум потребна документација при аплицирање за кредит Барање за кредит, фотокопија од индекс/легитимација/потврда и важечки документ за лична идентификација, и/или

Барање за жирант/и и фотокопија од документ за лична идентификација

Предност · Исплата во готово или на трансакциска сметка

· Не се наплаќа надомест за предвремено затварање на кредитот

· Поповолни услови при повторно аплицирање за кредит

* Валута МКД: денарски кредит. Почнувајќи од 01.09.2015 година, новоодобрените кредити нема да имаат валутна клаузула за заштита од девалвација. Сите исплатени кредитни партии заклучно со 31.08.2015 година имаат валутна клаузула само за заштита од девалвација.

*Денарски кредит. Почнувајќи од 01.09.2015 година, новоодобрените кредити нема да имаат валутна клаузула за заштита од девалвација. Сите исплатени кредитни партии заклучно со 31.08.2015 година имаат валутна клаузула само за заштита од девалвација

Согласно Одл. од 17.12.2016

 

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Аплицирај онлајн

Листа на кредити