Loan for pensioners

Image

Type of loan

LOAN FOR PENSIONERS

Target group

• All pensioners in the Republic of Macedonia (regardless the manner and place of receiving the pension)

Loan amount

• Maximum amount of credit exposure per loan account is 700.000  denars*

Repayment period

• 12, 24, 36 and 48 months
• Maximum grace period of 12 months

Interest rate

Annual fixed interest rate**

Security

• Endorser/s, and/or verification of bill of exchange in the form of notary act and without endorser/s (depending on the granted loan amount and credit history at FULM Savings House)

Repayment

• Monthly by paying annuities (monthly installments) – for loans with repayment period from 12, 24, 36 and 48 months and
• Possibility for a repayment mode by which the interest is paid on monthly basis, the principal matures after the expiration of the time period approved for the loan – for loans with repayment period from 12 months

Fees

• According to FULM Sasvings House pricelist on the day the contract is concluded

Minimum loan criteria

• Individuals, citizens of the Republic of North Macedonia 
• The borrower gets more favorable conditions if he is a member of FULM

Minimum required documents when applying for loan

• Copy of valid ID card or passport of the borrower and endorser/s
• Copy of the pensioner’s cheque for the last 3 months for the borrower and endorser/s (only if the endorsers are pensioners)
• Completely filled in loan application forms

Advantages

• Payment in cash or to a payment account
• No fee is charged for premature repayment of the loan
• Favourable conditions during anew applying for loan

* Currency MKD – Denar loan.
* Annual, fixed interest rate. The savings house approves loans with a fixed interest rate. The fixed interest rate is unchanged for the specified loan period. Savings house FULM DOO Skopje, in accordance with the current regulations, regularly publishes the current annual rates of the total costs on the website, on the counters of the branches of the savings house and through public media (SVT) 

Calculator

Contact

Download Application

Apply Online

Loan List

КРЕДИТ ЗА ПЕНЗИОНЕРИ
Целна група • Сите пензионери во Република Македонија (независно како и од каде се врши исплата на пензијата)
Износ на кредитот • од 10.000 до 300.000 МКД – денарски кредит*
Рок на отплата • 12, 24, 36 и 48 месеци
• Максимум грејс период 12 месеци
Потребно обезбедување • Жирант/и, и/или заверка на меница во форма на нотарски акт и без жирант/и (зависно од износот на одобрениот кредит и кредитната историја во Штедилница ФУЛМ)
Каматни стапки Годишна, променлива каматна стапка* (СВТ)
Начин на плаќање • Месечно со примена на методот на ануитетни плаќања (месечни рати) – за кредити со рок на отплата од 12, 24, 36 и 48 месеци и
• Можност за начин на плаќање во кој каматата се плаќа месечно, а главницата доспева по истекот на временскиот период за кој е одобрен кредитот – за кредити со рок на отплата од 12 месеци
Надомест • Надоместите се пресметуваат врз основа на Тарифата на Штедилница ФУЛМ на денот на склучување на Договорот
Минимум критериуми за кредитот • Физички лица, државјани на Република Македонија
• Корисникот на кредит мора да биде член во ФУЛМ
Минимум потребна документација при аплицирање за кредит • Фотокопија од важечка лична карта или важечки пасош од кредитобарателот и жирантот/ите
• Фотокопија од чек од пензија за последните 3 месеци за кредитобарателот и жирантот/ите (доколку жирантите се пензионери)
• Целосно пополнети обрасци за кредит
Предност ·Исплата во готово или на трансакциска сметка

·Не се наплаќа надомест за предвремено затварање на кредитот

Поповолни услови при повторно аплицирање за кредит

* Валута МКД: денарски кредит. Почнувајќи од 01.09.2015 година, новоодобрените кредити нема да имаат валутна клаузула за заштита од девалвација. Сите исплатени кредитни партии заклучно со 31.08.2015 година имаат валутна клаузула само за заштита од девалвација.

**Годишна променлива каматна стапка. Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје, согласно важечката регулатива редовно ги објавува тековните годишни стапки на вкупните трошоци на веб страната, на шалтерите на филијалите на штедилницата и преку јавни медиуми (СВТ)

Согласно Одл. од 17.12.2016

 

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Аплицирај онлајн

Листа на кредити