LOAN WITH POSSESSORY PLEDGE (installments)

Image

Type of loan

LOAN WITH POSSESSORY PLEDGE (installments)

Target group

• Employed persons with additional activity, students, farmers and unemployed persons with additional income
Loan amount

• Maximum amount of credit exposure per person is 700,000   denars*

Repayment period

• 60 months

Interest rate

Annual fixed interest rate**)

Security

• Pledge of foreign currency
• Pledge of deposit in the Savings House
• Pledge of gold objects
• own monetary claim from a legal entity (undertaken)
• and/or draft with draft statement

• Combination of the afore-mentioned items

Repayment

Monthly by paying annuities (monthly installments)

Fees

• Fees are calculated according to FULM Savings House pricelist on the day the Contract is concluded

Minimum loan criteria

• Individuals, citizens of the Republic of North Macedonia 
• The borrower gets more favorable conditions if he is a member of FULM

Minimum required documents

• Photocopy of a valid identification card or a valid passport of the borrower

• Completely filled in loan application forms

Advantages

• Instant disbursement

• No guarantors
• No fee is charged for premature repayment of the loan
• More favorable conditions when applying for a loan again

 

 

* Currency MKD – Denar loan.
* Annual, fixed interest rate. The savings house approves loans with a fixed interest rate. The fixed interest rate is unchanged for the specified loan period. Savings house FULM DOO Skopje, in accordance with the current regulations, regularly publishes the current annual rates of the total costs on the website, on the counters of the branches of the savings house and through public media (SVT)  

Calculator

Contact

Download Application

Apply Online

Loan List

КРЕДИТ СО ВЛАДЕТЕЛСКИ ЗАЛОГ
Целна група • Лица со сезонски приходи
Износ на кредитот • од 10.000 до 600.000 МКД – денарски кредит*(1)
Рок на отплата · • 6, 12, 24 и 36 месеци (за кредит со залог депозит)
• 12, 24 и 36 месеци (за кредит со залог девизи и злато)
Потребно обезбедување • Залог девизи
• Залог депозит во штедилницата
• Залог злато
• Комбинација на гореспоменатото
• Сопствено парично побарување од правно лице (превземени)
• и/или меница со менична изјава
Каматна стапка Годишна, променлива каматна стапка* (СВТ)
Начин на плаќање • Каматата се плаќа месечно, декрузивно или антиципативно, а главницата доспева по истекот на временскиот период за кој е одобрен кредитот
Надомест • Надоместите се пресметуваат врз основа на Тарифата на Штедилница ФУЛМ на денот на склучување на Договорот
Минимум критериуми за кредитот • Физички лица, државјани на Република Македонија
• Корисникот на кредит мора да биде член во ФУЛМ
Минимум потребна документација при аплицирање за кредит • Фотокопија од важечка лична карта или важечки пасош од кредитобарателот

• Целосно пополнети обрасци за кредит

Предност • Исплата веднаш
• Без жиранти
• Не се наплаќа надомест за предвремено затворање на кредитот
• Поповолни услови при повторно аплицирање за кредит

*Валута МКД: денарски кредит. Почнувајќи од 01.09.2015 година, новоодобрените кредити и анекс договори на кредити со владетелски залог нема да имаат валутна клаузула за заштита од девалвација. Сите исплатени кредитни партии заклучно со 31.08.2015 година имаат валутна клаузула само за заштита од девалвација.

  • Освен за превземените кредити, за кои што максималната изложеност е 620.000 МКД

* Годишна, променлива каматна стапка. Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје, согласно важечката регулатива редовно ги објавува тековните годишни стапки на вкупните трошоци на веб страната, на шалтерите на филијалите на штедилницата и преку јавни медиуми (СВТ)

Согласно Одл. од 17.12.2016

 

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Аплицирај онлајн

Листа на кредити