Финансиска помош за богат род на грозје и праски

Филип Неделковски Настани и Промоции, Приказни за месец Јули

Герасим Трајков

Како жител на Тиквешкиот регион,  како и многумина жители во мојот крај и јас поседувам земјоделски насади со грозје и праски.

Желбата да произведам квалитетен плод од кој би бил задоволен јас како производител ме донесе до просториите на Штедилница Фулм.

Аплицирај за кредит за земјоделци

Во тој период ми беа потребни финансиски средства за набавка на приклучна земјоделска механизација со која би си го олеснил процесот на производство.

За многу краток временски период јас ја добив посакуваната финансиска помош од Фулм. Бев премногу задоволен.

Јас имам да раскажувам многу за професионалноста на оваа институција, но најдобро е секој кој што има потреба сам да си се увери.  За крај уште би кажал дека нивната визија за мене е реалност.

Со финансиските услуги на ФУЛМ до поквалитетно живеење.

Аплицирај на: www.fulm.com.mk/online

или во филијалите: www.fulm.com.mk/kontakt

 

 

Аплицирај онлајн

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Листа на кредити

Тип на кредит
СТУДЕНТИ ЗА СТУДЕНТ
Целна група За студенти на сите домашни и странски универзитети и факултети на сите нивоа на студии (додипломски, постдипломски и докторски студии), редовни и вонредни студенти, како и за лица кои имаат потреба од продолжување на образованието.
Намена · За партиципација за упис на семестар

· За набавка на литература или стручни помагала

· За обуки, курсеви, студентски размени или екскурзии

Износ на кредитот Од 10.000 до 150.000 МКД – денарски кредит*
Рок на отплата • 24, 36, и 48 месеци
Потребно обезбедување • Заверка на меница
Каматни стапки Годишна, променлива каматна стапка* (СВТ)
Начин на плаќање • Месечно со примена на методот на ануитетни плаќања (месечни рати) – за кредити со рок на отплата од 24, 36, и 48 месеци
Надомест • Надоместите се пресметуваат врз основа на Тарифата на Штедилница ФУЛМ на денот на склучување на Договорот
Минимум критериуми за кредитот • Физички лица, државјани на Република Македонија
• Корисникот на кредит мора да биде член во ФУЛМ
Минимум потребна документација при аплицирање за кредит Барање за кредит, фотокопија од индекс/легитимација/потврда и важечки документ за лична идентификација, и/или

Барање за жирант/и и фотокопија од документ за лична идентификација

Предност · Исплата во готово или на трансакциска сметка

· Не се наплаќа надомест за предвремено затварање на кредитот

· Поповолни услови при повторно аплицирање за кредит

* Валута МКД: денарски кредит. Почнувајќи од 01.09.2015 година, новоодобрените кредити нема да имаат валутна клаузула за заштита од девалвација. Сите исплатени кредитни партии заклучно со 31.08.2015 година имаат валутна клаузула само за заштита од девалвација.

*Денарски кредит. Почнувајќи од 01.09.2015 година, новоодобрените кредити нема да имаат валутна клаузула за заштита од девалвација. Сите исплатени кредитни партии заклучно со 31.08.2015 година имаат валутна клаузула само за заштита од девалвација

Согласно Одл. од 17.12.2016

 

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Аплицирај онлајн

Листа на кредити