KREDI PËR STUDENTËT

Студентска понуда
LLOJET E KREDISË
KREDI PËR STUDENTËT
Grupa me qëllim të caktuar Për studentët në universitetet e brendëshme dhe të jashtme, studentët në studime postdiplomike, studentët në studimet e doktoraturës dhe personat tjerë të cilët kanë nevojë për vazhdimin e shkollimit, per arritje dhe arritje profesionale dhe tjera
Objektivi ·         Shpenzimet për regjistrim / pjesëmarrje

·         Libra dhe literature të tjera

·         Trajnime,kurse dhe përsosje profesionale

·         Ndihma edukative, interneti, laptop dhe mjete të tjera të komunikimit

·          Qiramarrësit dhe shpenzimet për të studiuar jashtë vendit të banimi

·         Programi work & travel, për të fituar përvojë praktike ose edukim në vende të tjera të botës etj.

·         Ekskurzion për absolventiad

Shuma e kredise ·         Shuma maksimale e kredisë së ofruar në bazë të llojit të kredisë është 700.000 МКD – kredi në denar*
Afati i pagesës ·         12, 24, 36, 48, 60 dhe 72 мuaj
Periudha maksimale grejs 12 мuaj
Shkalla e interesit           Vjetore, të ndryshueshme shkalla e interest**
Nevoja për sigurim ·         Zhirant/i dhe/ose vërtetimi i menicës në formë të aktit notar dhe pa zhirant/i (mvarësisht nga shuma e kreditit që do marr dhe historisë kreditore në                    Kursimoren FULM)
Mënyra e pagesës ·         Mujore me përdorimin e metodës së pagësës së kësteve mujore – për kredi me afat pagese prej 12, 24, 36, 48, 60 dhe 72 мuaj dhe

·         Mundësi që kamata të paguhet në muaj, ndërsa borxhi arrin pas kalimit të afatit kohor për të cilin është lejuar krediti – për kredi me afat pagese prej 12, 24 dhe 36 мuaj

Detyrimet ·         Pagesat plotësuese llogariten në bazë të Tarifës së Kursimores FULM në ditën e lidhjes së Kontratës.
Kriteriumi minimum për kredi ·         Persona fizikë, shtetas të Republikës së Maqedonisë

·         Shfrytëzuesi I kredisë patjetër të jetë anëtarë në FULM

Minimum dokumentet e nevojshëm për aplikim për kredi ·         Forma e aplikimit të kredisë, kopja e broshurës së regjistrimit të studentit dhe letërnjoftimi i vlefshëm ose pasaporta e huamarrësit

·         Formularin e aplikimit të huasë dhe certifikatën e verifikuar për të ardhurat neto dhe ndalimet ekzistuese për pagën neto nga nënshkruesi dhe / ose                   dokumentacioni shtesë varësisht nga lloji i punësimit dhe kopja e një dokumenti identifikimi personal

Përparësi ·         Pagesa menjëher

·         Nuk paguhet asgjë plotësuese për mbylljen e parakohëshme të kredisë

·         Kushte më të volitshme në rast se aplikoni përsëri për kredi

*МКD: kredi në denarë
(Duke filluar nga data 01.09.2015, kreditë e reja nuk do të kenë klauzulë valutore për tu mbrojtur nga devalvimi. Të gjitha kreditë e paguara deri më 31.08.2015 kanë klauzulë valutore për tu mbrojtur nga devalvimi.)

**Vjetore, të ndryshueshme shkalla e interest

Kursimorja FULM DOO Shkup, në pajtueshmëri me rregulativën e vlefshme vazhdimisht I shpall shkallët e harxhimeve vjetore në përgjithësi në ëeb faqen, praën sporteleve të filijaleve të kursimores dhe nëpërmjet mediumeve publike (Përqindja e shpenzimeve të përgjithshme)

Vazhdon prej 27.03.2020

kalkulatriçe

Кontakt

Shkarko кërkesat

Apliko online

Lista e kredive

Kursimorja FULM në bashkëpunim me Fakultetin Ekonomik të Biznesit – Shkup, Me një ofertë të përbashkët për studim më të lehtë