KREDI PËR STUDENTËT

Студентска понуда

LLOJET E KREDISË

KREDI PËR STUDENTËT

Grupa me qëllim të caktuar

Për studentët në universitetet e brendëshme dhe të jashtme, studentët në studime postdiplomike, studentët në studimet e doktoraturës dhe personat tjerë të cilët kanë nevojë për vazhdimin e shkollimit, per arritje dhe arritje profesionale dhe tjera

Objektivi

·         Shpenzimet për regjistrim / pjesëmarrje

·         Libra dhe literature të tjera

·         Trajnime,kurse dhe përsosje profesionale

·         Ndihma edukative, interneti, laptop dhe mjete të tjera të komunikimit

·          Qiramarrësit dhe shpenzimet për të studiuar jashtë vendit të banimi

·         Programi work & travel, për të fituar përvojë praktike ose edukim në vende të tjera të botës etj.

·         Ekskurzion për absolventiad

Shuma e kredise

·         Shuma maksimale e kredisë së ofruar në bazë të llojit të kredisë është 700.000 МКD – kredi në denar*

Afati i pagesës

·         12, 24, 36, 48, 60 dhe 72 мuaj
          Periudha maksimale grejs 12 мuaj

Shkalla e interesit

       ·     Norma vjetore, fikse e interesit * (SWT)**

Nevoja për sigurim

·         Zhirant/i dhe/ose vërtetimi i menicës në formë të aktit notar dhe pa zhirant/i (mvarësisht nga shuma e kreditit që do marr dhe historisë kreditore në                    Kursimoren FULM)

Mënyra e pagesës

·         Mujore me përdorimin e metodës së pagësës së kësteve mujore – për kredi me afat pagese prej 12, 24, 36, 48, 60 dhe 72 мuaj dhe

·         Mundësi që kamata të paguhet në muaj, ndërsa borxhi arrin pas kalimit të afatit kohor për të cilin është lejuar krediti – për kredi me afat pagese prej 12, 24 dhe 36 мuaj

Detyrimet

·         Pagesat plotësuese llogariten në bazë të Tarifës së Kursimores FULM në ditën e lidhjes së Kontratës.

Kriteriumi minimum për kredi

·  Persona fizik, shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut

· Huamarrësi përfiton kushte më të favorshme nëse është anëtar në Fulm 

Minimum dokumentet e nevojshëm për aplikim për kredi

·         Forma e aplikimit të kredisë, kopja e broshurës së regjistrimit të studentit dhe letërnjoftimi i vlefshëm ose pasaporta e huamarrësit

·         Formularin e aplikimit të huasë dhe certifikatën e verifikuar për të ardhurat neto dhe ndalimet ekzistuese për pagën neto nga nënshkruesi dhe / ose                   dokumentacioni shtesë varësisht nga lloji i punësimit dhe kopja e një dokumenti identifikimi personal

Përparësi

·         Pagesa menjëher

·         Nuk paguhet asgjë plotësuese për mbylljen e parakohëshme të kredisë 

·         Kushte më të volitshme në rast se aplikoni përsëri për kredi

* Valuta MKD – Kredi në denarë.
* Norma vjetore, fikse e interesit. Kursimorja miraton kredi me interes fiks. Norma fikse e interesit është e pandryshuar për periudhën e caktuar të huasë. Kursimorja FULM DOO Shkup, në përputhje me rregulloret aktuale, rregullisht i publikon normat aktuale vjetore të shpenzimeve totale në faqen e internetit, në sportelet e filialeve të kursimores dhe përmes mediave publike (SVT)

kalkulatriçe

Кontakt

Shkarko кërkesat

Apliko online

Lista e kredive

Kursimorja FULM në bashkëpunim me Fakultetin Ekonomik të Biznesit – Shkup, Me një ofertë të përbashkët për studim më të lehtë