Вонреден кредит

Image

Целна група

• за  нови и постојани кредитокорисници со постоечка кредитна изложеност во Штедилница ФУЛМ   (вработени, пензионери, студенти, земјоделци и привремено невработени лица)

Износ на кредитот

• до 300.000 МКД – денарски кредит*  

Рок на отплата

•12, 24, 36, 48 и 60 месеци

Грејс период

• 6, 12 или 18 месеци

Потребно обезбедување

• Жирант/и, и/или заверка на меница во форма на нотарски акт и без жирант/и (зависно од износот на одобрениот кредит и кредитната историја во Штедилница ФУЛМ)

Каматни стапки

Годишна, фиксна  каматна стапка* (СВТ)

Начин на плаќање

• Месечно со примена на методот на ануитетни плаќања (месечни рати)  

• При склучување на договорот, може да се одбере грејс период од 6, 12 или 18 месеци, во кој период се плаќа само камата и основни трошоци  

Надомест

• Надоместите се пресметуваат врз основа на Тарифата на Штедилница ФУЛМ на денот на склучување на Договорот

Минимум критериуми за кредитот

• Физички лица, државјани на Република Македонија
• Кредитокорисник со постоечка кредитна изложеност

Минимум потребна документација при аплицирање за кредит

• Фотокопија од важечка лична карта или важечки пасош од кредитобарателот и жирантот
• Заверена потврда за нето плата и постоечки забрани за нето плата од жирантот
• Целосно пополнети обрасци за кредит

Предност

·Исплата во готово или на трансакциска сметка (се претпочита исплата на трансакциска сметка)

·Не се наплаќа надомест за предвремено затварање на кредитот

·Поповолни услови при повторно аплицирање за кредит

Погледнете во табелата колку би ве чинело доколку подигнете и навремено отплаќате Вонреден кредит од 120.000 денари од ФУЛМ.

Согласно Одл. од 30.09.2020

Аплицирај онлајн

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Аплицирај онлајн

Листа на кредити

КРЕДИТ ЗА НЕВРАБОТЕНИ СО ДОПОЛНИТЕЛНИ ЛИЧНИ ПРИМАЊА
Целна група • Невработени лица со дополнителни лични примања
Износ на кредитот • Од 10.000 до 400.000 МКД – денарски кредит*
Рок на отплата • 12, 24, 36, 48, 60 и 72 месеци
• Максимум грејс период 12 месец
Потребно обезбедување • Жирант/и, и/или заверка на меница во форма на нотарски акт и без жирант/и (зависно од износот на одобрениот кредит и кредитната историја во Штедилница ФУЛМ)
Каматни стапки Годишна, променлива каматна стапка* (СВТ)
Начин на плаќање • Месечно со примена на методот на ануитетни плаќања (месечни рати) – за кредити со рок на отплата од 12, 24, 36, 48, 60 и 72 месеци и
• Можност за начин на плаќање во кој каматата се плаќа месечно, а главницата доспева по истекот на временскиот период за кој е одобрен кредитот – за кредити со рок на отплата од 12, 24 и 36 месеци.
Надомест • Надоместите се пресметуваат врз основа на Тарифата на Штедилница ФУЛМ на денот на склучување на Договорот
Минимум критериуми за кредитот • Физички лица, државјани на Република Македонија
• Корисникот на кредит мора да биде член во ФУЛМ
Минимум потребна документација при аплицирање за кредит • Фотокопија од важечка лична карта или важечки пасош од кредитобарателот и жирантот/ите
• Заверена потврда за нето плата и постоечки забрани за нето плата од жирантот/ите
• Целосно пополнети обрасци за кредит
Предност ·Исплата во готово или на трансакциска сметка

·Не се наплаќа надомест за предвремено затварање на кредитот

·Поповолни услови при повторно аплицирање за кредит

*Валута МКД: денарски кредит. Почнувајќи од 01.09.2015 година, новоодобрените кредити нема да имаат валутна клаузула за заштита од девалвација. Сите исплатени кредитни партии заклучно со 31.08.2015 година, имаат валутна клаузула само за заштита од девалвација.

*Годишна променлива каматна стапка. Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје, согласно важечката регулатива редовно ги објавува тековните годишни стапки на вкупните трошоци на веб страната, на шалтерите на филијалите на штедилницата и преку јавни медиуми (СВТ)

Согласно Одл. од 17.12.2016

 

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Аплицирај онлајн

Листа на кредити