Младински клуб за штедење

Тип на депозит МЛАДИНСКИ КЛУБ ЗА ШТЕДЕЊЕ
Валута • МКД

• Минимален влог: 50,00 МКД

Период на орочување • По видување
Склучување на договор /
Каматна стапка ·         1 % фиксна каматна стапка

Пресметката е по дневна конфорна метода

Тајност • Податоците за депозитите се банкарска тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот е детето – корисник на услуга или корисник на семеен депозит на чие име гласи штедната книшка заедно со законски застапник
Предности • Безбедно место за штедење
• Флексибилност при вложување на средствата
• Камата + награда
• Можност за подигнување на депозитот без претходна најава
• Стекнување навика за штедење од најмала возраст

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити

Тип на депозит МЛАДИНСКИ КЛУБ ЗА ШТЕДЕЊЕ
Валута • МКД

• Минимален влог: 50,00 МКД

Период на орочување • По видување
Склучување на договор /
Каматна стапка ·         1 % променлива каматна стапка

·         Пресметката е по дневна конфорна метода

Тајност • Податоците за депозитите се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот е детето – корисник на услуга или корисник на семеен депозит на чие име гласи штедната книшка заедно со законски застапник
Предности • Безбедно место за штедење
• Флексибилност при вложување на средствата
• Камата + награда
• Можност за подигнување на депозитот без претходна најава
• Стекнување навика за штедење од најмала возраст

 

 

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити