KREDI PËR PERSONAT NË PUNË

Image

LLOJET E KREDISË

KREDI PËR PERSONAT NË PUNË
(me/pa të ardhura plotësuese)

Grupa me qëllim të caktuar

• Personat e punësuar në institucionet publike dhe buxhetore, ndërmarrjet e suksesshme tregtare dhe/ose personat juridik me të cilët Kursimorja ka një bashkëpunim të pjesshëm dhe të punësuarit në ndërmarrjet tregtare private të suksesshme

Shuma e kredise

• Shuma maksimale e kredisë së ofruar në bazë të llojit të kredisë është 700.000 МКD – kredi në denar

Valuta

• МКD: kredi në denarë 
(Duke filluar nga data 01.09.2015, kreditë e reja nuk do të kenë klauzulë valutore për tu mbrojtur nga devalvimi. Të gjitha kreditë e paguara deri më 31.08.2015 kanë klauzulë valutore për tu mbrojtur nga devalvimi.)

Afati i pagesës

• 12, 24, 36, 48, 60 dhe 72 мuaj
• Periudha maksimale grejs 12 мuaj

Shkalla e interesit

 ·     Norma vjetore, fikse e interesit * (SWT)**

Nevoja për sigurim

• Zhirant/i dhe/ose vërtetimi i menicës në formë të aktit notar dhe pa zhirant/i (mvarësisht nga shuma e kreditit që do marr dhe historisë kreditore në Kursimoren FULM)

Mënyra e pagesës

• Mujore me përdorimin e metodës së pagësës së kësteve mujore – për kredi me afat pagese prej 12, 24, 36, 48, 60 dhe 72 мuaj dhe
• Mundësi që kamata të paguhet në muaj, ndërsa borxhi arrin pas kalimit të afatit kohor për të cilin është lejuar krediti – për kredi me afat pagese prej 12, 24 dhe 36 мuaj

Detyrimet

• Pagesat plotësuese llogariten në bazë të Tarifës së Kursimores FULM në ditën e lidhjes së Kontratës.

Kriteriumi minimum për kredi

• Persona fizik, shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut

• Huamarrësi përfiton kushte më të favorshme nëse është anëtar në FULM

Minimum dokumentet e nevojshëm për aplikim për kredi

• Leter njoftimi qe vlene e fotokopjuar ose pasaporte qe vlene e kredikerkuesit dhe zhiranti/tet
• Vertetimi per neto rrogen dhe ndalesat administrative te kredikerkuesit dhe per zhirantin/tet 
 Formulari për kredi i plotësuar plotësisht

Përparësi

• Pagesa me para në dorë ose në një llogari pagese
• Nuk paguhet asgjë plotësuese për mbylljen e parakohëshme të kredisë 
• Kushte më të volitshme në rast se aplikoni përsëri për kredi

* Valuta MKD – Kredi në denarë.
* Norma vjetore, fikse e interesit. Kursimorja miraton kredi me interes fiks. Norma fikse e interesit është e pandryshuar për periudhën e caktuar të huasë. Kursimorja FULM DOO Shkup, në përputhje me rregulloret aktuale, rregullisht i publikon normat aktuale vjetore të shpenzimeve totale në faqen e internetit, në sportelet e filialeve të kursimores dhe përmes mediave publike (SVT)

Кalkulatriçe

Кontakt

Shkarko кërkesat

Apliko online

Lista e kredive

КРЕДИТ ЗА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА
(со/без дополнителни приходи)
Целна група • Вработени лица во буџетски и јавни институции, успешни трговски друштва и/или правни лица со кои Штедилницата има деловна соработка и вработени во приватни успешни трговски друштва
Износ на кредитот •од 10.000 до 400.000 МКД – денарски кредит*
Рок на отплата • 12, 24, 36, 48, 60 и 72 месеци
• Максимум грејс период 12 месец
Потребно обезбедување • Жирант/и, и/или заверка на меница во форма на нотарски акт и без жирант/и (зависно од износот на одобрениот кредит и кредитната историја во Штедилница ФУЛМ)
Каматни стапки Годишна, променлива каматна стапка* (СВТ)
Начин на плаќање • Месечно со примена на методот на ануитетни плаќања (месечни рати) – за кредити со рок на отплата од 12, 24, 36, 48, 60 и 72 месеци и
• Можност за начин на плаќање во кој каматата се плаќа месечно, а главницата доспева по истекот на временскиот период за кој е одобрен кредитот – за кредити со рок на отплата од 12, 24 и 36 месеци
Надомест • Надоместите се пресметуваат врз основа на Тарифата на Штедилница ФУЛМ на денот на склучување на Договорот
Минимум критериуми за кредитот • Физички лица, државјани на Република Македонија
• Корисникот на кредит мора да биде член во ФУЛМ
Минимум потребна документација при аплицирање за кредит • Фотокопија од важечка лична карта или важечки пасош од кредитобарателот и жирантот/ите
• Заверена потврда за нето плата и постоечки забрани за нето плата од кредитобарателот и жирантот/ите
• Целосно пополнети обрасци за кредит
Предност -Исплата во готово или на трансакциска сметка

-Не се наплаќа надомест за предвремено затварање на кредитот

-Поповолни услови при повторно аплицирање за кредит

* Валута МКД: денарски кредит. Почнувајќи од 01.09.2015 година, новоодобрените кредити нема да имаат валутна клаузула за заштита од девалвација. Сите исплатени кредитни партии заклучно со 31.08.2015 година имаат валутна клаузула само за заштита од девалвација.

*Годишна променлива каматна стапка. Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје, согласно важечката регулатива редовно ги објавува тековните годишни стапки на вкупните трошоци на веб страната, на шалтерите на филијалите на штедилницата и преку јавни медиуми (СВТ)

Согласно Одл. од 17.12.2016

 

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Аплицирај онлајн

Листа на кредити