Programi I RI Kreditor

Image
LLOJET E KREDISË
PROGRAMI I RI KREDITOR
Grupa me qëllim të caktuar • Personat e punësuar me veprimtari plotësuese, të punësuarit në ndërmarrjet e suksesshme tregtare , studentët, fermerët dhe të papunët me të ardhura personale plotësuese.
Shuma e kredise • Shuma maksimale e kredisë së ofruar në bazë të llojit të kredisë është 400.000 МKD – kredi në denar
Valuta • МКD: kredi në denarë
(Duke filluar nga data 01.09.2015, kreditë e reja nuk do të kenë klauzulë valutore për tu mbrojtur nga devalvimi. Të gjitha kreditë e paguara deri më 31.08.2015 kanë klauzulë valutore për tu mbrojtur nga devalvimi.)
Afati i pagesës • 36, 48, 60, 72 dhe 84 мuaj
Shkalla e interesit Shkalla e interesit vjetore,e pandryshueshme (fikse) ne 12 muajt e pare,e ndryshueshme ne periudhen e mbetur
Vjetore, të ndryshueshme Kursimorja FULM DOO Shkup, në pajtueshmëri me rregulativën e vlefshme vazhdimisht I shpall shkallët e harxhimeve vjetore në përgjithësi në ëeb faqen, praën sporteleve të filijaleve të kursimores dhe nëpërmjet mediumeve publike (Përqindja e shpenzimeve të përgjithshme)
Nevoja për sigurim • Zhirant/i dhe/ose vërtetimi i menicës në formë të aktit notar dhe pa zhirant/i (mvarësisht nga shuma e kreditit që do marr dhe historisë kreditore në Kursimoren FULM)
Mënyra e pagesës • Mujore me përdorimin e metodës së pagësës së kësteve mujore
Detyrimet • Pagesat plotësuese llogariten në bazë të Tarifës së Kursimores FULM në ditën e lidhjes së Kontratës.

* Paguhet kompensim për mbylljen e parakohshme të kreditit vetëm nëse krediti mbyllet në periudhën e interesit fiks, respektivisht gjatë 12 muajve të parë

Kriteriumi minimum për kredi • Persona fizikë, shtetas të Republikës së Maqedonisë
• Shfrytëzuesi I kredisë patjetër të jetë anëtarë në FULM
Minimum dokumentet e nevojshëm për aplikim për kredi • Leter njoftimi qe vlene e fotokopjuar ose pasaporte qe vlene e kredikerkuesit dhe zhiranti/tet (per te gjithe kategorite)
• Vertetimi per neto rrogen dhe ndalesat administrative te kredikerkuesit dhe zhirantin/tet (per te punesuarit)
• Formulari për kredi i plotësuar plotësisht
Përparësi • Pagesa menjëher
• Kushte më të volitshme në rast se aplikoni përsëri për kredi

*МКD: kredi në denarë
(Duke filluar nga data 01.09.2015, kreditë e reja nuk do të kenë klauzulë valutore për tu mbrojtur nga devalvimi. Të gjitha kreditë e paguara deri më 31.08.2015 kanë klauzulë valutore për tu mbrojtur nga devalvimi.)

Kursimorja FULM DOO Shkup, në pajtueshmëri me rregulativën e vlefshme vazhdimisht I shpall shkallët e harxhimeve vjetore në përgjithësi në ëeb faqen, praën sporteleve të filijaleve të kursimores dhe nëpërmjet mediumeve publike (Përqindja e shpenzimeve të përgjithshme)

Kursimorja miraton kredi dhe zgjatjen me normë interesi të ndryshueshme dhe / ose fikse. Norma e ndryshueshme e interesit llogaritet si shuma e normës së interesit të referencës së fundit efektive (30 qershor dhe 31 dhjetor)e rritur ose e ulur me pikë përqindjeje të përshtatshme. Norma e interesit do të rishikohet sipas ndryshimit gjysmëvjetor në normën e interesit referencë të publikuar nga BPRM. Në ditën e ndryshimit të normës së interesit, Kursimorja I shpall normat e vlefshme tw interesit në Vendim. Norma fikse e interesit është e pandryshuar për periudhën e deklaruar të kredisë.

 

Кalkulatriçe

Кontakt

Shkarko кërkesat

Apliko online

Lista e kredive

 

LLOJET E KREDISË
PROGRAMI I RI KREDITOR
Grupa me qëllim të caktuar • Personat e punësuar me veprimtari plotësuese, të punësuarit në ndërmarrjet e suksesshme tregtare , studentët, fermerët dhe të papunët me të ardhura personale plotësuese.
Shuma e kredise • Shuma maksimale e kredisë së ofruar në bazë të llojit të kredisë është 400.000 МKD – kredi në denar
Valuta • МКD: kredi në denarë
(Duke filluar nga data 01.09.2015, kreditë e reja nuk do të kenë klauzulë valutore për tu mbrojtur nga devalvimi. Të gjitha kreditë e paguara deri më 31.08.2015 kanë klauzulë valutore për tu mbrojtur nga devalvimi.)
Afati i pagesës • 36, 48, 60, 72 dhe 84 мuaj
Shkalla e interesit Shkalla e interesit vjetore,e pandryshueshme (fikse) ne 12 muajt e pare,e ndryshueshme ne periudhen e mbetur
Vjetore, të ndryshueshme Kursimorja FULM DOO Shkup, në pajtueshmëri me rregulativën e vlefshme vazhdimisht I shpall shkallët e harxhimeve vjetore në përgjithësi në ëeb faqen, praën sporteleve të filijaleve të kursimores dhe nëpërmjet mediumeve publike (Përqindja e shpenzimeve të përgjithshme)
Nevoja për sigurim • Zhirant/i dhe/ose vërtetimi i menicës në formë të aktit notar dhe pa zhirant/i (mvarësisht nga shuma e kreditit që do marr dhe historisë kreditore në Kursimoren FULM)
Mënyra e pagesës • Mujore me përdorimin e metodës së pagësës së kësteve mujore
Detyrimet • Pagesat plotësuese llogariten në bazë të Tarifës së Kursimores FULM në ditën e lidhjes së Kontratës.

* Paguhet kompensim për mbylljen e parakohshme të kreditit vetëm nëse krediti mbyllet në periudhën e interesit fiks, respektivisht gjatë 12 muajve të parë

Kriteriumi minimum për kredi • Persona fizikë, shtetas të Republikës së Maqedonisë
• Shfrytëzuesi I kredisë patjetër të jetë anëtarë në FULM
Minimum dokumentet e nevojshëm për aplikim për kredi • Leter njoftimi qe vlene e fotokopjuar ose pasaporte qe vlene e kredikerkuesit dhe zhiranti/tet (per te gjithe kategorite)
• Vertetimi per neto rrogen dhe ndalesat administrative te kredikerkuesit dhe zhirantin/tet (per te punesuarit)
• Formulari për kredi i plotësuar plotësisht
Përparësi • Pagesa menjëher
• Kushte më të volitshme në rast se aplikoni përsëri për kredi

*МКD: kredi në denarë
(Duke filluar nga data 01.09.2015, kreditë e reja nuk do të kenë klauzulë valutore për tu mbrojtur nga devalvimi. Të gjitha kreditë e paguara deri më 31.08.2015 kanë klauzulë valutore për tu mbrojtur nga devalvimi.)

Kursimorja FULM DOO Shkup, në pajtueshmëri me rregulativën e vlefshme vazhdimisht I shpall shkallët e harxhimeve vjetore në përgjithësi në ëeb faqen, praën sporteleve të filijaleve të kursimores dhe nëpërmjet mediumeve publike (Përqindja e shpenzimeve të përgjithshme)

Kursimorja miraton kredi dhe zgjatjen me normë interesi të ndryshueshme dhe / ose fikse. Norma e ndryshueshme e interesit llogaritet si shuma e normës së interesit të referencës së fundit efektive (30 qershor dhe 31 dhjetor)e rritur ose e ulur me pikë përqindjeje të përshtatshme. Norma e interesit do të rishikohet sipas ndryshimit gjysmëvjetor në normën e interesit referencë të publikuar nga BPRM. Në ditën e ndryshimit të normës së interesit, Kursimorja I shpall normat e vlefshme tw interesit në Vendim. Norma fikse e interesit është e pandryshuar për periudhën e deklaruar të kredisë.

 

 

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Аплицирај онлајн

Листа на кредити