Programi I RI Kreditor

Image

LLOJET E KREDISË

Kredite ECO GREEN

Grupa me qëllim të caktuar

• Personat e punësuar me veprimtari plotësuese, të punësuarit në ndërmarrjet e suksesshme tregtare , studentët, fermerët dhe të papunët me të ardhura personale plotësuese.




Shuma e kredise

• Shuma maksimale e kredisë së ofruar në bazë të llojit të kredisë është 700.000 МKD – kredi në denar

Valuta

• МКD: kredi në denarë
(Duke filluar nga data 01.09.2015, kreditë e reja nuk do të kenë klauzulë valutore për tu mbrojtur nga devalvimi. Të gjitha kreditë e paguara deri më 31.08.2015 kanë klauzulë valutore për tu mbrojtur nga devalvimi.)

Afati i pagesës

• 12,24,36, 48, 60 dhe 72 мuaj

Shkalla e interesit

Norma vjetore, fikse e interesit * (SWT)**

Nevoja për sigurim

• Zhirant/i dhe/ose vërtetimi i menicës në formë të aktit notar dhe pa zhirant/i (mvarësisht nga shuma e kreditit që do marr dhe historisë kreditore në Kursimoren FULM)

Mënyra e pagesës

• Mujore me përdorimin e metodës së pagësës së kësteve mujore

Detyrimet

• Pagesat plotësuese llogariten në bazë të Tarifës së Kursimores FULM në ditën e lidhjes së Kontratës.

* Paguhet kompensim për mbylljen e parakohshme të kreditit vetëm nëse krediti mbyllet në periudhën e interesit fiks, respektivisht gjatë 12 muajve të parë

Kriteriumi minimum për kredi

·  Persona fizik, shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut

· Huamarrësi përfiton kushte më të favorshme nëse është anëtar në FULM 

Minimum dokumentet e nevojshëm për aplikim për kredi

• Leter njoftimi qe vlene e fotokopjuar ose pasaporte qe vlene e kredikerkuesit dhe zhiranti/tet (per te gjithe kategorite)
• Vertetimi per neto rrogen dhe ndalesat administrative te kredikerkuesit dhe zhirantin/tet (per te punesuarit)
• Formulari për kredi i plotësuar plotësisht

Përparësi

•Pagesa me para në dorë ose në një llogari pagese
• Kushte më të volitshme në rast se aplikoni përsëri për kredi

* Valuta MKD – Kredi në denarë.
* Norma vjetore, fikse e interesit. Kursimorja miraton kredi me interes fiks. Norma fikse e interesit është e pandryshuar për periudhën e caktuar të huasë. Kursimorja FULM DOO Shkup, në përputhje me rregulloret aktuale, rregullisht i publikon normat aktuale vjetore të shpenzimeve totale në faqen e internetit, në sportelet e filialeve të kursimores dhe përmes mediave publike (SVT)

 

Кalkulatriçe

Кontakt

Shkarko кërkesat

Apliko online

Lista e kredive

НОВА КРЕДИТНА ПРОГРАМА
Целна група • Вработени лица со дополнителна дејност и вработени во приватни успешни трговски друштва, студенти, земјоделци и невработени со дополнителни лични примањa.
Износ на кредитот Од 10.000 до 400.000 МКД – денарски кредит*
Рок на отплата • 36, 48, 60, 72 и 84 месеци
Потребно обезбедување • Жирант/и, и/или заверка на меница во форма на нотарски акт и без жирант/и (зависно од износот на одобрениот кредит и кредитната историја во Штедилница ФУЛМ)
Каматни стапки Годишна, променлива каматна стапка* (СВТ)
Начин на плаќање • Месечно со примена на методот на ануитетни плаќања (месечни рати) – за кредити со рок на отплата од 36, 48, 60, 72 и 84 месеци.
Надомест • Надоместите се пресметуваат врз основа на Тарифата на Штедилница ФУЛМ на денот на склучување на Договорот
Минимум критериуми за кредитот • Физички лица, државјани на Република Македонија
• Корисникот на кредит мора да биде член во ФУЛМ
Минимум потребна документација • Фотокопија од важечка лична карта или важечки пасош од кредитобарателот и жирантот/ите
• Заверена потврда за нето плата и постоечки забрани за нето плата од кредитобарателот и жирантот/ите
• Целосно пополнети обрасци за кредит
Напомена • Се наплаќа надомест за предвремено затворање на кредитот само ако се затвора во период на фиксна камата, односно во текот на првите 12 месеци
Предност ·Исплата во готово или на трансакциска сметка

·Не се наплаќа надомест за предвремено затварање на кредитот

Поповолни услови при повторно аплицирање за кредит

*Валута МКД: денарски кредит. Почнувајќи од 01.09.2015 година, новоодобрените кредити нема да имаат валутна клаузула за заштита од девалвација. Сите исплатени кредитни партии заклучно со 31.08.2015 година имаат валутна клаузула само за заштита од девалвација.

* Годишна променлива каматна стапка. Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје, согласно важечката регулатива редовно ги објавува тековните годишни стапки на вкупните трошоци на веб страната, на шалтерите на филијалите на штедилницата и преку сите јавни медиуми (СВТ)

Согласно Одл. од 17.12.2016

 

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Аплицирај онлајн

Листа на кредити