Kredi për persona fiziktë cilët nuk janë anëtarë në SHQ FULM

Image
Grupi I synuar
Të papunë,të punësuarit,penzionert,bujqit dhe studentët
Shuma e kredisë • deri  150.000 DMK –kredi me denar*
Periudha e ripagimit • 12, 24, 36, 48, 60 dhe 72 muaj
Siguria e kërkuar • Zhirant /i

•Verifikimi i një kambiali në formën e një akti publik noterial

Normat e interesit •Vjetore,norma e interesit e ndryshueshme** (SVT)
Mënyra e pagesës Mujor duke aplikuar metodën e pagesave të anuitetit (këste mujore) dhe / ose interes mujor
Kompensim • Kompensimi llogariten në bazë të Tarifës së Kursimores  FULM  në ditën e nënshkrimit të Marrëveshjes
Kriteret minimale për kredin • Persona fizik,shtetas të Republikës së Maqedonisë
Dokumentacioni minimal I nevojshëm për aplikim për kredi • Kopje e letër njoftimit e lefshmeose pasaport e vlefshme nga kredikërkuesi dhe zhiranti/tët

• Vërtetimi I pagës neto të jetë I vërtetuar dhe ndalesat ekzistuesi për pagën neto prej zhirantit/tët

Formularët për kredi të plotësuar në tërësi

Përparësi • Pagesa në para të gatshme ose në një llogari transaksioni

•Nuk paguhet kompensim shtesë  për mbylljen e hershme të kredisë

*МКD: kredi në denarë
(Duke filluar nga data 01.09.2015, kreditë e reja nuk do të kenë klauzulë valutore për tu mbrojtur nga devalvimi. Të gjitha kreditë e paguara deri më 31.08.2015 kanë klauzulë valutore për tu mbrojtur nga devalvimi.)

Kursimorja FULM DOO Shkup, në pajtueshmëri me rregulativën e vlefshme vazhdimisht I shpall shkallët e harxhimeve vjetore në përgjithësi në ëeb faqen, praën sporteleve të filijaleve të kursimores dhe nëpërmjet mediumeve publike (Përqindja e shpenzimeve të përgjithshme)

Kursimorja miraton kredi dhe zgjatjen me normë interesi të ndryshueshme dhe / ose fikse. Norma e ndryshueshme e interesit llogaritet si shuma e normës së interesit të referencës së fundit efektive (30 qershor dhe 31 dhjetor)e rritur ose e ulur me pikë përqindjeje të përshtatshme. Norma e interesit do të rishikohet sipas ndryshimit gjysmëvjetor në normën e interesit referencë të publikuar nga BPRM. Në ditën e ndryshimit të normës së interesit, Kursimorja I shpall normat e vlefshme tw interesit në Vendim. Norma fikse e interesit është e pandryshuar për periudhën e deklaruar të kredisë.

Vazhdon prej 30.06.2021

 

Кalkulatriçe

Кontakt

Shkarko кërkesat

Lista e kredive