KREDI ME ARR TË VLERËSUAR PENG (ME KËSTE)

Image
Lloji I kredisë
KREDI ME ARR TË VLERËSUAR PENG (ME KËSTE)
Grupi I synuar • Punonjësit me aktivitet shtesë, studentë, fermerë dhe të papunë me të ardhura personale shtesë


Shuma e kreditisë Shuma maksimale e ekspozimit të kredisë për personë është  400.000 Denarkredi në denar
Periudha e kthimit të pagesës • 60 мuaj
Normat e interesit

vjetore, të ndryshueshme

Kursimorja FULM  SHPK Shkup, në përputhje me rregulloret aktuale,rregullisht publikon normat vjetore aktualeharxhimeve të përgjithshme në faqen elektronike, në sportelet e degëve të kursimores dhe nëpërmes të gjitha mediave publike.
Siguria e nevojshme valuta të huaja që zotëroni
Depoziti që zotëroni në kursimore
• Peng sende ari me vlerë

Para të huazuara nga persona juridik
dhe/ose me faturë me deklaratë për këmbimKombinimi I të lartëpërmendurave
Mënyra e pagesës Mujore duke përdorur metodën e pagesës së anuitetit(këste mujore)
Monedha DMK: kredi në denar
(
Duke filluar prej 01.09.2015 të vitit,kreditë e reja të miratuara nuk do kenë klauzulë valutore për mbrojtje nga zhvlerësimi.Të gjithë partitë kreditor  të paguara duke përfëshi me  31.08.2015 të vitit kanë klauzulë vjetore vetëm për mbrojtje nga zhvlerësim.
Kompensim Kompensimi llogariten në bazë të Tarifës së Kursimeve të FULM-it në ditën e nënshkrimit të Marrëveshjes
Kriteret minimale për kredinë persona fizik,shtetas të Republikës së Maqedonisë
Shfrytëzuesi I kredisë patjetër të jetë anëtarë I FULM-it
Dokumentacioni minimal i kërkuar kur aplikon për një kredi Fotokopje e një karte identiteti të vlefshme ose një pasaportë të vlefshme nga kredimarrësi

Formularët për kredi të plotësuara plotësisht

Përparësi • Pagesa menjëherë
Pa zhirant
•Nuk ka asnjë
kompensim për mbylljen e hershme të huasë
• Kushtet më të favorshme për ri-aplikimin e një kredie
   

*МКD: kredi në denarë
(Duke filluar nga data 01.09.2015, kreditë e reja nuk do të kenë klauzulë valutore për tu mbrojtur nga devalvimi. Të gjitha kreditë e paguara deri më 31.08.2015 kanë klauzulë valutore për tu mbrojtur nga devalvimi.)

Kursimorja FULM DOO Shkup, në pajtueshmëri me rregulativën e vlefshme vazhdimisht I shpall shkallët e harxhimeve vjetore në përgjithësi në ëeb faqen, praën sporteleve të filijaleve të kursimores dhe nëpërmjet mediumeve publike (Përqindja e shpenzimeve të përgjithshme)

Kursimorja miraton kredi dhe zgjatjen me normë interesi të ndryshueshme dhe / ose fikse. Norma e ndryshueshme e interesit llogaritet si shuma e normës së interesit të referencës së fundit efektive (30 qershor dhe 31 dhjetor)e rritur ose e ulur me pikë përqindjeje të përshtatshme. Norma e interesit do të rishikohet sipas ndryshimit gjysmëvjetor në normën e interesit referencë të publikuar nga BPRM. Në ditën e ndryshimit të normës së interesit, Kursimorja I shpall normat e vlefshme tw interesit në Vendim. Norma fikse e interesit është e pandryshuar për periudhën e deklaruar të kredisë.

 

Кalkulatriçe

Кontakt

Shkarko кërkesat

Apliko online

Lista e kredive

 

Lloji I kredisë
KREDI ME ARR TË VLERËSUAR PENG (ME KËSTE)
Grupi I synuar • Punonjësit me aktivitet shtesë, studentë, fermerë dhe të papunë me të ardhura personale shtesë


Shuma e kreditisë Shuma maksimale e ekspozimit të kredisë për personë është  400.000 Denarkredi në denar
Periudha e kthimit të pagesës • 60 мuaj
Normat e interesit

vjetore, të ndryshueshme

Kursimorja FULM  SHPK Shkup, në përputhje me rregulloret aktuale,rregullisht publikon normat vjetore aktualeharxhimeve të përgjithshme në faqen elektronike, në sportelet e degëve të kursimores dhe nëpërmes të gjitha mediave publike.
Siguria e nevojshme valuta të huaja që zotëroni
Depoziti që zotëroni në kursimore
• Peng sende ari me vlerë

Para të huazuara nga persona juridik
dhe/ose me faturë me deklaratë për këmbimKombinimi I të lartëpërmendurave
Mënyra e pagesës Mujore duke përdorur metodën e pagesës së anuitetit(këste mujore)
Monedha DMK: kredi në denar
(
Duke filluar prej 01.09.2015 të vitit,kreditë e reja të miratuara nuk do kenë klauzulë valutore për mbrojtje nga zhvlerësimi.Të gjithë partitë kreditor  të paguara duke përfëshi me  31.08.2015 të vitit kanë klauzulë vjetore vetëm për mbrojtje nga zhvlerësim.
Kompensim Kompensimi llogariten në bazë të Tarifës së Kursimeve të FULM-it në ditën e nënshkrimit të Marrëveshjes
Kriteret minimale për kredinë persona fizik,shtetas të Republikës së Maqedonisë
Shfrytëzuesi I kredisë patjetër të jetë anëtarë I FULM-it
Dokumentacioni minimal i kërkuar kur aplikon për një kredi Fotokopje e një karte identiteti të vlefshme ose një pasaportë të vlefshme nga kredimarrësi

Formularët për kredi të plotësuara plotësisht

Përparësi • Pagesa menjëherë
Pa zhirant
•Nuk ka asnjë
kompensim për mbylljen e hershme të huasë
• Kushtet më të favorshme për ri-aplikimin e një kredie
   

*МКD: kredi në denarë
(Duke filluar nga data 01.09.2015, kreditë e reja nuk do të kenë klauzulë valutore për tu mbrojtur nga devalvimi. Të gjitha kreditë e paguara deri më 31.08.2015 kanë klauzulë valutore për tu mbrojtur nga devalvimi.)

Kursimorja FULM DOO Shkup, në pajtueshmëri me rregulativën e vlefshme vazhdimisht I shpall shkallët e harxhimeve vjetore në përgjithësi në ëeb faqen, praën sporteleve të filijaleve të kursimores dhe nëpërmjet mediumeve publike (Përqindja e shpenzimeve të përgjithshme)

Kursimorja miraton kredi dhe zgjatjen me normë interesi të ndryshueshme dhe / ose fikse. Norma e ndryshueshme e interesit llogaritet si shuma e normës së interesit të referencës së fundit efektive (30 qershor dhe 31 dhjetor)e rritur ose e ulur me pikë përqindjeje të përshtatshme. Norma e interesit do të rishikohet sipas ndryshimit gjysmëvjetor në normën e interesit referencë të publikuar nga BPRM. Në ditën e ndryshimit të normës së interesit, Kursimorja I shpall normat e vlefshme tw interesit në Vendim. Norma fikse e interesit është e pandryshuar për periudhën e deklaruar të kredisë.

 

 

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Аплицирај онлајн

Листа на кредити