KREDI ME ARR TË VLERËSUAR PENG (ME KËSTE)

Image

Lloji I kredisë

KREDI ME ARR TË VLERËSUAR PENG (ME KËSTE)

Grupi I synuar

• Punonjësit me aktivitet shtesë, studentë, fermerë dhe të papunë me të ardhura personale shtesë
Shuma e kreditisë

Shuma maksimale e ekspozimit të kredisë për personë është  700.000 Denarkredi në denar

Periudha e kthimit të pagesës

• 60 мuaj

Normat e interesit

 ·     Norma vjetore, fikse e interesit * (SWT)**

Siguria e nevojshme

valuta të huaja që zotëroni
Depoziti që zotëroni në kursimore
• Peng sende ari me vlerë

Para të huazuara nga persona juridik
dhe/ose me faturë me deklaratë për këmbim

Kombinimi I të lartëpërmendurave

Mënyra e pagesës

Mujore duke përdorur metodën e pagesës së anuitetit(këste mujore)

Monedha

DMK: kredi në denar 
(
Duke filluar prej 01.09.2015 të vitit,kreditë e reja të miratuara nuk do kenë klauzulë valutore për mbrojtje nga zhvlerësimi.Të gjithë partitë kreditor  të paguara duke përfëshi me  31.08.2015 të vitit kanë klauzulë vjetore vetëm për mbrojtje nga zhvlerësim.

Kompensim

Kompensimi llogariten në bazë të Tarifës së Kursimeve të FULM-it në ditën e nënshkrimit të Marrëveshjes

Kriteret minimale për kredinë

·  Persona fizik, shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut

· Huamarrësi përfiton kushte më të favorshme nëse është anëtar në FULM

Dokumentacioni minimal i kërkuar kur aplikon për një kredi

Fotokopje e një karte identiteti të vlefshme ose një pasaportë të vlefshme nga kredimarrësi

Formularët për kredi të plotësuara plotësisht

Përparësi

• Pagesa menjëherë
Pa zhirant
•Nuk ka asnjë
kompensim për mbylljen e hershme të huasë
• Kushtet më të favorshme për ri-aplikimin e një kredie

 

 

* Valuta MKD – Kredi në denarë.
* Norma vjetore, fikse e interesit. Kursimorja miraton kredi me interes fiks. Norma fikse e interesit është e pandryshuar për periudhën e caktuar të huasë. Kursimorja FULM DOO Shkup, në përputhje me rregulloret aktuale, rregullisht i publikon normat aktuale vjetore të shpenzimeve totale në faqen e internetit, në sportelet e filialeve të kursimores dhe përmes mediave publike (SVT)  

Кalkulatriçe

Кontakt

Shkarko кërkesat

Apliko online

Lista e kredive

КРЕДИТ СО ЗАЛОГ ЗЛАТО (рати)
Целна група • Вработени лица со дополнителна дејност, студенти, земјоделци и невработени со дополнителни лични примања
Износ на кредитот • Од 10.000 до 400.000 МКД – денарски кредит*
Рок на отплата • 60 месеци
Потребно обезбедување • Проценето злато и меница со менична изјава
Каматна стапка Годишна, променлива каматна стапка* (СВТ)
Начин на плаќање Месечно со примена на методот на ануитетни плаќања (месечни рати)
Надомест • Надоместите се пресметуваат врз основа на Тарифата на Штедилница ФУЛМ на денот на склучување на Договорот
Минимум критериуми за кредитот • Физички лица, државјани на Република Македонија
• Корисникот на кредит мора да биде член во ФУЛМ
Минимум потребна документација при аплицирање за кредит • Фотокопија од важечка лична карта или важечки пасош од кредитобарателот

• Целосно пополнети обрасци за кредит

Предност • Исплата веднаш
• Без жиранти
• Не се наплаќа надомест за предвремено затворање на кредитот
• Поповолни услови при повторно аплицирање за кредит

*Валута МКД: денарски кредит. Почнувајќи од 01.09.2015 година, новоодобрените кредити нема да имаат валутна клаузула за заштита од девалвација. Сите исплатени кредитни партии заклучно со 31.08.2015 година имаат валутна клаузула само за заштита од девалвација.

*Годишна променлива каматна стапка. Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје, согласно важечката регулатива редовно ги објавува тековните годишни стапки на вкупните трошоци на веб страната, на шалтерите на филијалите на штедилницата и преку јавни медиуми (СВТ)

Согласно Одл. од 17.12.2016

 

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Аплицирај онлајн

Листа на кредити