WT kredi

Image

LLOJET E KREDISË

WT KREDI

Grupa me qëllim të caktuar

• Për studentët në universitetet e brendëshme dhe të jashtme, që kanë nevojë për avancimin e arsimit duke fituar përvojë profesionale jashtë vendit

Shuma e kredise

• Shuma maksimale e kredisë së ofruar në bazë të llojit të kredisë është 200.000 МКD – kredi në denar*

Objektivi

Për të gjitha shpenzimet për realizimin e programit të punës dhe udhëtimit:

· Tarifat e aplikimit

· Visa

· Harta e aeroplanit

· Shpenzimet e udhëtimit

· Fondet për qëndrim fillestar

Afati i pagesës

• 12, 24, 36, 48 dhe 60 мuaj
• Periudha maksimale grejs 12 мuaj

Shkalla e interesit

   Norma vjetore, fikse e interesit * (SWT)**

Nevoja për sigurim

• Zhirant/i dhe/ose vërtetimi i menicës në formë të aktit notar dhe pa zhirant/i (mvarësisht nga shuma e kreditit që do marr dhe historisë kreditore në Kursimoren FULM)

Mënyra e pagesës

• Mujore me përdorimin e metodës së pagësës së kësteve mujore – për kredi me afat pagese prej 12, 24, 36, 48 dhe 60 мuaj

Detyrimet

• Pagesat plotësuese llogariten në bazë të Tarifës së Kursimores FULM në ditën e lidhjes së Kontratës.

Kriteriumi minimum për kredi

·  Persona fizik, shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut

· Huamarrësi përfiton kushte më të favorshme nëse është anëtar në Fulm 

Minimum dokumentet e nevojshëm për aplikim për kredi

·         Forma e aplikimit të kredisë, kopja e broshurës së regjistrimit të studentit dhe letërnjoftimi i vlefshëm ose pasaporta e huamarrësit

·         Formularin e aplikimit të huasë dhe certifikatën e verifikuar për të ardhurat neto dhe ndalimet ekzistuese për pagën neto nga nënshkruesi dhe / ose dokumentacioni shtesë varësisht nga lloji i punësimit dhe kopja e një dokumenti identifikimi personal

Përparësi

• Pagesa menjëher
• Nuk paguhet asgjë plotësuese për mbylljen e parakohëshme të kredisë 
• Kushte më të volitshme në rast se aplikoni përsëri për kredi

* Valuta MKD – Kredi në denarë.
* Norma vjetore, fikse e interesit. Kursimorja miraton kredi me interes fiks. Norma fikse e interesit është e pandryshuar për periudhën e caktuar të huasë. Kursimorja FULM DOO Shkup, në përputhje me rregulloret aktuale, rregullisht i publikon normat aktuale vjetore të shpenzimeve totale në faqen e internetit, në sportelet e filialeve të kursimores dhe përmes mediave publike (SVT)

Кalkulatriçe

Кontakt

Shkarko кërkesat

Apliko online

Lista e kredive

Тип на кредит
WT КРЕДИТ
Целна група За студенти на домашни и странски универзитети, кои имаат потреба од усовршување на образованието и стекнување професионално искуство во странство.
Намена За сите трошоци за реализација на work&travel програмата:

·Тошоци за аплицирање

·Виза

·Авионска карта

·Патни трошоци

·Средства за почетен престој

Износ на кредитот Од 10.000 до 150.000 МКД – денарски кредит*
Рок на отплата • 12, 24, 36 и 48 месеци
• Максимум грејс период 12 месеци
Потребно обезбедување • Жирант/и, и/или заверка на меница во форма на нотарски акт и без жирант/и (зависно од износот на одобрениот кредит и кредитната историја во Штедилница ФУЛМ)
Каматни стапки Годишна, променлива каматна стапка* (СВТ)*
Начин на плаќање • Месечно со примена на методот на ануитетни плаќања (месечни рати) – за кредити со рок на отплата од 12, 24, 36 и 48 месеци
Надомест • Надоместите се пресметуваат врз основа на Тарифата на Штедилница ФУЛМ на денот на склучување на Договорот
Минимум критериуми за кредитот • Физички лица, државјани на Република Македонија
• Корисникот на кредит мора да биде член во ЗГ ФУЛМ
Минимум потребна документација при аплицирање за кредит Барање за кредит, фотокопија од индекс/легитимација/потврда и важечки документ за лична идентификација, и/или

Барање за жирант/и со потврда за нето плата и/или дополнителна документација во зависност од видот на вработување и фотокопија од документ за лична идентификација

Предност ·Исплата во готово или на трансакциска сметка

·се покриваат сите потребни трошоци за реализација на патувањето

·Поповолни услови при повторно аплицирање за кредит

*Валута МКД: денарски кредит- (Почнувајќи од 01.09.2015 година, новоодобрените кредити нема да имаат валутна клаузула за заштита од девалвација. Сите исплатени кредитни партии заклучно со 31.08.2015 година имаат валутна клаузула само за заштита од девалвација.)

*Годишна, променлива каматна стапка. Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје, согласно важечката регулатива редовно ги објавува тековните годишни стапки на вкупните трошоци на веб страната, на шалтерите на филијалите на штедилницата и преку јавни медиуми (СВТ)

Согласно Одл. од 17.12.2016

 

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Аплицирај онлајн

Листа на кредити