Земјоделски кредит

ЗЕМЈОДЕЛСКИ КРЕДИТ
Целна група • Лица кои се занимаваат со земјоделие
Износ на кредитот • До 400.000 МКД – денарски кредит
Рок на отплата • 24, 36, 48, 60, 72 и 96 месеци (без грејс период за кредит со рок на отплата од 24 месеци)
12 месеци грејс период за кредити со рок на отплата од 36, 48 и 60 месеци)
24 месеци грејс период за кредити со рок на отплата од 72 и 96 месеци)
Потребно обезбедување • Жирант/и, и/или заверка на меница во форма на нотарски акт и без жирант/и (зависно од износот на одобрениот кредит и кредитната историја во Штедилница ФУЛМ)
Каматна стапка Годишна, променлива каматна стапка* (СВТ)
Начин на плаќање • Месечно со примена на методот на ануитетни плаќања (месечни рати)
Надомест • Надоместите се пресметуваат врз основа на Тарифата на Штедилница ФУЛМ на денот на склучување на Договорот
Минимум критериуми за кредитот • Физички лица, државјани на Република Македонија
• Корисникот на кредит мора да биде член во ФУЛМ
• 20% земјоделски депозит
Минимум потребна документација при аплицирање за кредит • Фотокопија од важечка лична карта или важечки пасош од кредитобарателот и жирантот/ите
• Заверена потврда за нето плата и постоечки забрани за нето плата од жирантот/ите
• Про-фактура за набавка и потврда за поднесено барање за упис во единствениот регистер на земјоделски стопанства и пријава на промени
• Целосно пополнети обрасци за кредит
Предност •Исплата во готово или на трансакциска сметка

•Не се наплаќа надомест за предвремено затварање на кредитот

•Поповолни услови при повторно аплицирање за кредит

* Валута МКД: денарски кредит. Почнувајќи од 01.09.2015 година, новоодобрените кредити нема да имаат валутна клаузула за заштита од девалвација. Сите исплатени кредитни партии заклучно со 31.08.2015 година имаат валутна клаузула само за заштита од девалвација.

*Годишна променлива каматна стапка. Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје, согласно важечката регулатива редовно ги објавува тековните годишни стапки на вкупните трошоци на веб страната, на шалтерите на филијалите на штедилницата и преку јавни медиуми (СВТ)

Согласно Одл. од 29.06.2017

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Аплицирај онлајн

Листа на кредити

ЗЕМЈОДЕЛСКИ КРЕДИТ
Целна група • Лица кои се занимаваат со земјоделие
Износ на кредитот • До 400.000 МКД – денарски кредит
Рок на отплата • 24, 36, 48, 60, 72 и 96 месеци (без грејс период за кредит со рок на отплата од 24 месеци)
12 месеци грејс период за кредити со рок на отплата од 36, 48 и 60 месеци)
24 месеци грејс период за кредити со рок на отплата од 72 и 96 месеци)
Потребно обезбедување • Жирант/и, и/или заверка на меница во форма на нотарски акт и без жирант/и (зависно од износот на одобрениот кредит и кредитната историја во Штедилница ФУЛМ)
Каматна стапка Годишна, променлива каматна стапка* (СВТ)
Начин на плаќање • Месечно со примена на методот на ануитетни плаќања (месечни рати)
Надомест • Надоместите се пресметуваат врз основа на Тарифата на Штедилница ФУЛМ на денот на склучување на Договорот
Минимум критериуми за кредитот • Физички лица, државјани на Република Македонија
• Корисникот на кредит мора да биде член во ФУЛМ
• 20% земјоделски депозит
Минимум потребна документација при аплицирање за кредит • Фотокопија од важечка лична карта или важечки пасош од кредитобарателот и жирантот/ите
• Заверена потврда за нето плата и постоечки забрани за нето плата од жирантот/ите
• Про-фактура за набавка и потврда за поднесено барање за упис во единствениот регистер на земјоделски стопанства и пријава на промени
• Целосно пополнети обрасци за кредит
Предност •Исплата во готово или на трансакциска сметка

•Не се наплаќа надомест за предвремено затварање на кредитот

•Поповолни услови при повторно аплицирање за кредит

* Валута МКД: денарски кредит. Почнувајќи од 01.09.2015 година, новоодобрените кредити нема да имаат валутна клаузула за заштита од девалвација. Сите исплатени кредитни партии заклучно со 31.08.2015 година имаат валутна клаузула само за заштита од девалвација.

*Годишна променлива каматна стапка. Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје, согласно важечката регулатива редовно ги објавува тековните годишни стапки на вкупните трошоци на веб страната, на шалтерите на филијалите на штедилницата и преку јавни медиуми (СВТ)

Согласно Одл. од 17.12.2016

 

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Аплицирај онлајн

Листа на кредити