Понуда за поволни договорни услови при плаќање на кредити во Штедилница ФУЛМ

Филип Неделковски informacii za Covid-19, Ngjarjet dhe Promovimet

Врз основа на Уредбата со законска сила за начинот на промена на договорни услови за кредитните изложености кај банките и штедилниците на Владата на РС Македонија од 25.03.2020г. (Службен весник бр. 80 од 27.03.2020), Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик(Службен весник бр. 76 од 24.3.2020) , а согласно Одлуката за услови под кои се врши кредитирање број 02-3/31 од 27.3.2020 во продолжение е :

ПОНУДА

за поповолни договорни услови при плаќањето на кредити во Штедилница ФУЛМ согласно препораките и мерките дадени/преземени од Владата на Република Северна Македонија за справување со епидемијата на КОВИД-19

1     

За корисници на кредит, членови на ЗГ ФУЛМ, кои се соочуваат или би можеле да се соочат со реални потешкотии во измирување на обврските по основ на кредитите во Штедилница ФУЛМ, а кои до 29.02.2020 година. имале редовен статус на плаќање. 

2     

Кредитокорисници кои обврските по кредитите ги плаќаат индивидуално и имаат статус ,,редовен” кредит     ( категорија А и Б), им понудуваме можност, во следните 3 месеци (Април, Мај и Јуни, 2020), да плаќаат надомест и фиксна и/или променлива камата на кредитот,

а главницата на кредитот, во овој 3-месечен период нема да доспева за плаќање. По истекот на овој тримесечен период, доколку кредитокорисниците навремено и целосно ги плаќаат своите обврски во период од 1.4-30.06.2020 и продолжи вонредната ситуација, Штедилницата ќе  им овозможи да го продолжат овој грејс период за дополнителни 3 (три) месеци. На овој начин, поради одложената отплата на главницата на кредитот,  автоматски ќе дојде до пролонгирање на договорниот рок на кредитот.

3     

За кредитокорисници кои обврските по кредитите ги измируваат со начин на плаќање  преку административна забрана на плата, и имаат статус на ,,редовен” кредит (категорија А и Б), Штедилницата подготви индивидуални понуди и ги повикуваме да не контактираат, за информации околу понуда која најдобро ќе одговара на нивната економска состојба. 

4     

Оваа понуда е со важност од 10 дена од денот на објавувањето и доколку не се изјасните електронски до референтите во филијалите каде што го имате кредитот (info@fulm.com.mk), или директно на шалтерите на Штедилница ФУЛМ, ќе сметаме дека ја прифаќате понудата.

5    

Оваа понуда се објавува на веб-страната на Штедилница ФУЛМ и преку одделно известување на клиентите, преку електронска и/или писмена комуникација. 

6     

Дополнително, Штедилница ФУЛМ воведе и нов продукт Вонреден кредит, со што ќе Ви се овозможи да ги реорганизирате Вашите обврски по редовни кредити во Штедилница ФУЛМ, со поповолни  услови                                                                                                                                                       

                                                                                                                         

 

 

Датум на објава: 1 Април, 2020
Со желба за добро здравје на Вас и Вашите блиски

Штедилница ФУЛМ