Свој автомобил, своја слобода!

Филип Неделковски Настани и Промоции

Ивана Ристич, Скопје

Кога и да требаше да излезам од дома, се прашував како ќе стигнам дали имам автобус, како ќе се вратам или колку ќе ме чини такси .Сакам да се дружам, да патувам, но превозот отсекогаш ми беше ограничување со кое се соочував.

Аплицирај за кредит

Откако се вработив седнав и си направив математика колку јас навистина давам пари за превоз,месечна карта,такси … и си помислив нели е подобро да си имам свој автомобил а со тоа и слобода на движење.

И така решив дека со тие пари ќе си купам автомобил на рати за што ми помогна Штедилница ФУЛМ која ми одобри кредит, а јас си ја исполнив својата долгогодишна желба за свој автомобил ,своја слобода.

Напомена: Текстот е личен исказ и не подлежи на лекторирање

Аплицирај на: www.fulm.com.mk/online

или во филијалите: www.fulm.com.mk/kontakt

Напомена: Текстот е личен исказ и не подлежи на лекторирање

 

Погледнете во табелата колку би ве чинело доколку подигнете и навремено отплаќате кредит за невработени од 120.000 денари од ФУЛМ.

Аплицирај онлајн

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Листа на кредити

 

 

Тип на кредит
СТУДЕНТИ ЗА СТУДЕНТ
Целна група За студенти на сите домашни и странски универзитети и факултети на сите нивоа на студии (додипломски, постдипломски и докторски студии), редовни и вонредни студенти, како и за лица кои имаат потреба од продолжување на образованието.
Намена · За партиципација за упис на семестар

· За набавка на литература или стручни помагала

· За обуки, курсеви, студентски размени или екскурзии

Износ на кредитот Од 10.000 до 150.000 МКД – денарски кредит*
Рок на отплата • 24, 36, и 48 месеци
Потребно обезбедување • Заверка на меница
Каматни стапки Годишна, променлива каматна стапка* (СВТ)
Начин на плаќање • Месечно со примена на методот на ануитетни плаќања (месечни рати) – за кредити со рок на отплата од 24, 36, и 48 месеци
Надомест • Надоместите се пресметуваат врз основа на Тарифата на Штедилница ФУЛМ на денот на склучување на Договорот
Минимум критериуми за кредитот • Физички лица, државјани на Република Македонија
• Корисникот на кредит мора да биде член во ФУЛМ
Минимум потребна документација при аплицирање за кредит Барање за кредит, фотокопија од индекс/легитимација/потврда и важечки документ за лична идентификација, и/или

Барање за жирант/и и фотокопија од документ за лична идентификација

Предност · Исплата во готово или на трансакциска сметка

· Не се наплаќа надомест за предвремено затварање на кредитот

· Поповолни услови при повторно аплицирање за кредит

* Валута МКД: денарски кредит. Почнувајќи од 01.09.2015 година, новоодобрените кредити нема да имаат валутна клаузула за заштита од девалвација. Сите исплатени кредитни партии заклучно со 31.08.2015 година имаат валутна клаузула само за заштита од девалвација.

*Денарски кредит. Почнувајќи од 01.09.2015 година, новоодобрените кредити нема да имаат валутна клаузула за заштита од девалвација. Сите исплатени кредитни партии заклучно со 31.08.2015 година имаат валутна клаузула само за заштита од девалвација

Согласно Одл. од 17.12.2016

 

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Аплицирај онлајн

Листа на кредити