Njoftime për shtyp

Mbrojtja e privatësis

RREGULLAT

Mbrojtja e privatësis

të përdoruesve të shërbimit

në Kursimoren FULM DOO SKOPJE

Mbrojtja e të dhënave personale  Kursimorja FULM siguron për klientët e saj, punonjësit dhe entitetet e tjera të të dhënave personale, të dhënat e të cilave përpunohen në Kursimen në çdo bazë dhe në çfarëdo mënyre.

  1. Të dhënat personale në Kursimoren FULM janë: të përpunuara në përputhje me ligjin, të mbledhura për qëllime specifike, të qarta dhe të përcaktuara me ligj dhe të procesohen në atë mënyrë që është në përputhje me ato qëllime, të përshtatshme, përkatëse dhe jo të tepërta në lidhje me qëllimet për të cilat mblidhen dhe përpunohen; të sakta, të plota dhe të azhurnuara, duke fshirë ose korrigjuar të dhëna që janë të pasakta ose jo të plota, duke marrë parasysh qëllimet për të cilat është mbledhur ose përpunuar; ruhet në një formë që lejon identifikimin e subjektit të të dhënave personale, jo më shumë se sa është e nevojshme për të përmbushur qëllimet për të cilat të dhënat janë mbledhur për përpunim të mëtutjeshëm; përpunuar në bazë të një pëlqimi të dhënë të subjektit të të dhënave personale.
  2. Kursimorja FULM do të sigurojë konfidencialitet të plotë, integritet dhe mbrojtje të të dhënave personale në përputhje me legjislacionin dhe në përputhje me dispozitat e Rregullores për mbrojtjen e të dhënave personale.
  3. Përpunimi i të dhënave personale në Kursimore, si rregull, bëhet në bazë të një pëlqimi të dhënë të subjektit të të dhënave personale. Si përjashtim, Kursimorja FULM do të përpunojë të dhënat personale pa pëlqimin e veçantë nga subjekti i të dhënave personale kur kërkohet përpunimi për shkak të: ekzekutimit të një marrëveshje në të cilën subjekti i të dhënave personale është palë kontraktuese ose me kërkesë të subjektit të të dhënave personale përpara pranimit të saj në kontratë; përmbushja e një detyrimi ligjor të Kursimores dhe çështjeve të tjera të përcaktuara me ligj.
  4. Kursimorja FULM do të informojë përdoruesin e shërbimit dhe do të kërkojë një pëlqim të veçantë me shkrim për marketing të drejtpërdrejtë. Kjo pëlqim nuk duhet të kushtëzojë ofrimin e shërbimeve të rregullta. Subjekti i të dhënave personale ka të drejtë të tërheqë pëlqimin e dhënë për marketing të drejtpërdrejtë në çdo kohë duke paraqitur një kërkesë me shkrim në Kursimoren FULM.
  5. Numri personal i identifikimit të subjektit të të dhënave personale përpunohet në bazë të pëlqimit paraprak të subjektit të të dhënave personale ose në kushte të përcaktuara me ligj, me qëllim të identifikimit të subjektit të të dhënave personale, ushtrimit të të drejtave ose detyrimeve të subjektit të të dhënave personale ose të Kursimores dhe në raste të tjera të përcaktuara me ligj. Kursimorja  FULM kujdeset që numri personal i identifikimit  të klientit të mos jetë i dukshëm, i shtypur ose i shkarkuar nga një koleksion i të dhënave personale.
  6. Subjekti i të dhënave personale ka të drejtë të inspektojë dhe korrigjojë të dhënat që Kursimorja përpunon për të, përveç në rastet e parashikuara me ligj. Subjekti i të dhënave personale me një kërkesë me shkrim mund të inspektojë mbledhjen e të dhënave personale. Kërkesa me shkrim mund të paraqitet në Kursimoren FULM.
  7. Për të siguruar konfidencialitetin dhe mbrojtjen e përpunimit të të dhënave personale të subjektit, Kursimorja FULM zbaton masat e duhura teknike dhe organizative për mbrojtjen e të dhënave personale. Kursimorja FULM do të sigurojë të dhënat personale të përdoruesit në bazë të një kërkese me shkrim të përdoruesit, nëse ato janë të nevojshme për të kryer aktivitete brenda kompetencave të përdoruesit të përcaktuara me ligj.Kursimorja FULM mban shënimet të dhënat personale që janë dhënë nga shfrytëzuesi.
  8. Subjektet e të dhënave personale në çdo kohë mund të raportojnë çdo rast të shkeljes së parimeve të mbrojtjes së të dhënave personale, duke dërguar një kërkesë me shkrim pranë Komisionit për mbrojtjen e të dhënave personale të Kursimoren FULM.
  9. Të gjithë punonjësit e Kursimores FULM janë të detyruar në përputhje me legjislacionin dhe politikat e brendshme dhe procedurat e Kursimores, të kujdesen për mbrojtjen e të dhënave personale. Punonjësit e Kursimores FULM janë të detyruar në çdo rast të shkeljes së mbrojtjes së të dhënave personale personit të autorizuar për mbrojtjen e të dhënave personale të Kursimores FULM.

Shënim juridik

Cdo person që ka qasje në uebfaqen e Kursimores FULM DOO Shkup në internet në worldwide web (www.FULM.com.mk), pajtohet me sa vijon:

Kursimorja FULM DOO Shkup azhurnon rregullisht të dhënat e gjetura në këtë faqe interneti.

Të dhënat e publikuara janë vetëm për qëllime informative, kështu që ekziston mundësia për të ndryshuar të dhënat në periudhën midis dy azhurnimeve.

Од тие причини Штедилница ФУЛМ не преvзема никаква одговорност ниту пак гарантира за точноста, веродостојноста или потполноста на информациите кои ги содржи нашиот web сајт.

Për këtë arsye, Kursimorja FULM nuk merr asnjë përgjegjësi dhe as nuk garanton saktësinë, besueshmërinë ose tërësinë e informacionit që përmbahet në faqen tonë të internetit.

Të dhënat që janë të disponueshëm në sajtin i cili është i natyrës informative mund të mos përdoret për qëllime të tjera.

Kursimorja FULM nuk mban përgjegjësi për dëmet e shkaktuara nga përdorimi i të dhënave në këtë sit.

Kursimorja FULM rezervon të drejtën të ndryshojë të dhënat e përmbajtura në sit në çdo kohë, pa njoftim paraprak.

Para se të vendosni për ndonjë produkt ose shërbim të Kursimores

FULM Ne ju sugjerojmë të këshilloheni me ekspertët e Kursimores FULM DOO Shkup, të cilët janë në dispozicionin tuaj për të gjitha pyetjet në të gjitha

degë në Republikën e Maqedonisë.

Kursimorja FULM rezervon të drejtën e refuzimit të kërkesës pa

shpjegim shtesë

E gjithë përmbajtja në faqen e internetit të Kursimores FULM është subjekt i të drejtave të autorit. Shumzimi, kopjimi, shpërndarja dhe përdorimi i të gjithë ose një pjesë të të dhënave janë në dispozicion në uebfaqen e Kursimores

FULM nuk lejohet pa miratimin paraprak nga Kursimorja FULM