Work & Travel Приказната на Лилјана Чилевска

marija Настани и Промоции, Приказни за месец Јуни, Студенти

Лилјана Чилевска

За Штедилницата и за нејзините поволности дознав од форуми. Бидејќи сакав сама да си ја платам програмата за W&T тоа беше совршена опција.

Аплицирај за кредит

 Морам да кажам и дека односот на вработените спрема нас беше многу пријатен. Одговараа на сите наши прашања со разбирање наместо со нетрпение. Со можностите кои ги нуди оваа Штедилница бев дел од културната размена преку програмат за студенти.

После враќањето наместо исплаќање на кредитот има шанси да се стави на штедна книшка и парите да се искористат за нешто друго. Како што направив и јас, а дел од парите ги искористив за патување

Аплицирај на: www.fulm.com.mk/online

или во филијалите: www.fulm.com.mk/kontakt

Напомена: Текстот е личен исказ и не подлежи на лекторирање

Погледнете во табелата колку би ве чинело доколку подигнете и навремено отплаќате Work & Travel кредит од 120.000 денари од ФУЛМ.

Аплицирај онлајн

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Листа на кредити

Тип на кредит
СТУДЕНТИ ЗА СТУДЕНТ
Целна група За студенти на сите домашни и странски универзитети и факултети на сите нивоа на студии (додипломски, постдипломски и докторски студии), редовни и вонредни студенти, како и за лица кои имаат потреба од продолжување на образованието.
Намена · За партиципација за упис на семестар

· За набавка на литература или стручни помагала

· За обуки, курсеви, студентски размени или екскурзии

Износ на кредитот Од 10.000 до 150.000 МКД – денарски кредит*
Рок на отплата • 24, 36, и 48 месеци
Потребно обезбедување • Заверка на меница
Каматни стапки Годишна, променлива каматна стапка* (СВТ)
Начин на плаќање • Месечно со примена на методот на ануитетни плаќања (месечни рати) – за кредити со рок на отплата од 24, 36, и 48 месеци
Надомест • Надоместите се пресметуваат врз основа на Тарифата на Штедилница ФУЛМ на денот на склучување на Договорот
Минимум критериуми за кредитот • Физички лица, државјани на Република Македонија
• Корисникот на кредит мора да биде член во ФУЛМ
Минимум потребна документација при аплицирање за кредит Барање за кредит, фотокопија од индекс/легитимација/потврда и важечки документ за лична идентификација, и/или

Барање за жирант/и и фотокопија од документ за лична идентификација

Предност · Исплата во готово или на трансакциска сметка

· Не се наплаќа надомест за предвремено затварање на кредитот

· Поповолни услови при повторно аплицирање за кредит

* Валута МКД: денарски кредит. Почнувајќи од 01.09.2015 година, новоодобрените кредити нема да имаат валутна клаузула за заштита од девалвација. Сите исплатени кредитни партии заклучно со 31.08.2015 година имаат валутна клаузула само за заштита од девалвација.

*Денарски кредит. Почнувајќи од 01.09.2015 година, новоодобрените кредити нема да имаат валутна клаузула за заштита од девалвација. Сите исплатени кредитни партии заклучно со 31.08.2015 година имаат валутна клаузула само за заштита од девалвација

Согласно Одл. од 17.12.2016

 

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Аплицирај онлајн

Листа на кредити