Për vitet e juaja të arta…

Penzioner

Të nderuar,

Kjo faqe eshtë e përkushtuar pikërisht për ju dhe ka për qëllim që tju ofroj përmbajtje që mendojm se janë të shfrytëzueshme dhe të rëndësishme për ju.

Ju pensionerët,gjithmonë keni pasur vend të vecant në Kursimoren FULM.Gjatë viteve të kalua,për ju krijuam  prodhime kreditore dhe kursyese të cilat do të përshtatshme për nevojat e juaja.

  • Në ofertën tonë për KREDI PËR PENZIONERËT,e rritëm kufirin e moshës,ashtu që kredi mund të merr secili person deri në moshën 74 vjecare,si moshë deri kur duhet të mbaroj koha për pagesën e kredisë.

Ø Në aspektin e depozitave të kursimit, zgjidhni depozitën ose opsionin që ju përshtatet më së miri, nga oferta e gjerë e depozitave,merreni  interesin mujor ose në fund të periudhës së depozitave dhe  ndiheni të qetë, të gjitha depozitat janë 100% të siguruara nga Fondi i Sigurimeve depozitave.

Contact

Почитувани,

Оваа страна е посветена токму за вас и има за цел да ви понуди содржини кои сметаме дека за вас се важни и корисни.

Вие пензионерите, секогаш сте имале посебно место за почит во Штедилница ФУЛМ. Во текот на изминатите години, за вас креиравме посебни кредитни и штедни продукти кои ќе бидат соодветни на вашите потреби.

Во нашата понуда за КРЕДИТИ ЗА ПЕНЗИОНЕРИ, ја зголемивме возрасната граница, па така кредит може да погигне секое лице до 74 години, како возраст до која ќе заврши рокот на отплата на кредитот.

Во однос на штедните влогови, одберете Депозит за ЗЛАТНО ДОБА, или опција која најмногу ќе ви одговара, од широката понуда на депозити, подигајте ја каматата месечно или на крај на периодот на орочување и чуствувајте се спокојно, сите депозити се 100% осигурани во Фондот за осигурување на депозити.

 

Контакт