Како Ана сама ја финансираше својата Work&Travel авантура во Америка?!

Филип Неделковски Настани и Промоции

Како и повеќето студенти, така и јас посакав да одам во Америка, со програмата – Work & Travel. Ми беа потребни пари, па почнав да барам опции за Work&Travel кредити, за да можам сама да се финансирам како студент, и по завршувањето на програмата, за да се вратам во Македонија и да го затворам кредитот.

Пријателка на моите родители , ми ја предложи Штедилница ФУЛМ, многу задоволна од нивните финансиски услуги и понуди. Кога отидов во една од филијалите на Штедилница ФУЛМ, наидов на многу љубезен и високо едуциран персонал, спремен да одговори на сите мои прашања поврзани со кредитот, како да аплицирам за кредитот, кои ми се најдобри опции и кои се начините да го отплаќам.

Аплицирај за Work&Travel кредит

Веднаш сфатив дека тоа е она што го барам и дека како студент, за мене ова се одлични услови: Нема да им бидам на терет на моите родители- тие нема да имаат никаква обврска. Сама ке го подигнам кредитот, сама ке го затворам кога ќе се вратам. Искуството од програмата Work & Travel. во САД , реализирано со кредитот за студенти од Штедилница ФУЛМ, беше вистинската добитна комбинација.

Поминав прекрасни 4 месеци во работа и патување низ Америка. Кога се вратив во Скопје, имав прекрасно чуство на исполнетост и самодоверба, бидејки целото патување успеав сама да го реализирам. Сама аплицирав, сама се финансирав, сама го затворив кредитот.
…и не се плашам за идните чекори…знам каде ќе се обратам…. …во ФУЛМ има кредити за вработување, за вработени,…. за ćе што ќе ми затреба…
ВИ БЛАГОДАРАМ ЗА СÉ ФУЛМ

Аплицирај онлајн

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Листа на кредити

Тип на кредит
СТУДЕНТИ ЗА СТУДЕНТ
Целна група За студенти на сите домашни и странски универзитети и факултети на сите нивоа на студии (додипломски, постдипломски и докторски студии), редовни и вонредни студенти, како и за лица кои имаат потреба од продолжување на образованието.
Намена · За партиципација за упис на семестар

· За набавка на литература или стручни помагала

· За обуки, курсеви, студентски размени или екскурзии

Износ на кредитот Од 10.000 до 150.000 МКД – денарски кредит*
Рок на отплата • 24, 36, и 48 месеци
Потребно обезбедување • Заверка на меница
Каматни стапки Годишна, променлива каматна стапка* (СВТ)
Начин на плаќање • Месечно со примена на методот на ануитетни плаќања (месечни рати) – за кредити со рок на отплата од 24, 36, и 48 месеци
Надомест • Надоместите се пресметуваат врз основа на Тарифата на Штедилница ФУЛМ на денот на склучување на Договорот
Минимум критериуми за кредитот • Физички лица, државјани на Република Македонија
• Корисникот на кредит мора да биде член во ФУЛМ
Минимум потребна документација при аплицирање за кредит Барање за кредит, фотокопија од индекс/легитимација/потврда и важечки документ за лична идентификација, и/или

Барање за жирант/и и фотокопија од документ за лична идентификација

Предност · Исплата во готово или на трансакциска сметка

· Не се наплаќа надомест за предвремено затварање на кредитот

· Поповолни услови при повторно аплицирање за кредит

* Валута МКД: денарски кредит. Почнувајќи од 01.09.2015 година, новоодобрените кредити нема да имаат валутна клаузула за заштита од девалвација. Сите исплатени кредитни партии заклучно со 31.08.2015 година имаат валутна клаузула само за заштита од девалвација.

*Денарски кредит. Почнувајќи од 01.09.2015 година, новоодобрените кредити нема да имаат валутна клаузула за заштита од девалвација. Сите исплатени кредитни партии заклучно со 31.08.2015 година имаат валутна клаузула само за заштита од девалвација

Согласно Одл. од 17.12.2016

 

Калкулатор

Контакт

Превземи барања

Аплицирај онлајн

Листа на кредити