Депозит на 1 месец

Тип на депозит ОРОЧЕН ДЕПОЗИТ НА 1 МЕСЕЦ
Валута

• МКД

• Минимален влог: 2.000,00 МКД

 
Период на орочување • 1 месец
Склучување на договор • Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ

Каматна стапка

  • 0,50 % годишна променлива каматна стапка, при референтна каматна стапка од 6,30% 
  • 0,30 % годишна променлива каматна стапка, при референтна каматна стапка од 6,30% со валутна клаузула.  
  • 0,50% годишна фиксна каматна стапка 
  • 0,30% годишна фиксна каматна стапка, со валутна клаузула

·         Пресметката е по дневна конформна метода

Тајност • Податоците за орочените депозити се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит
Предности • Атрактивни каматни стапки
• Безбедно место за штедење
• Можност за месечно подигнување на каматата
• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит

Согласно Одлука од 28.12.2023         

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Преглед на сите депозити

Тип на депозит ОРОЧЕН ДЕПОЗИТ НА 1 МЕСЕЦ
Валута • МКД

• Минимален влог: 2.000,00 МКД

Период на орочување • 1 месец
Склучување на договор • Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ
Каматна стапка · 0,2% променлива каматна стапка

· 0,1% променлива каматна стапка, со девизна клаузула.

· Пресметката е по дневна конформна метода

Тајност • Податоците за орочените депозити се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит
Предности • Атрактивни каматни стапки
• Безбедно место за штедење
• Можност за месечно подигнување на каматата
• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит

Согласно Одл. од 29/06/2017

 

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити