Флекси плус депозит на 12 месеци

Тип на депозит Флекси плус депозит на 12 месеци
Валута

• МКД

• Минимален влог: 300,00 МКД

 
Период на орочување • 12 месеци
Склучување на договор • Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ
Каматна стапка
  • 1,80 % годишна променлива каматна стапка, при референтна каматна стапка од 6,30% 
  • 1,40% годишна променлива каматна стапка, при референтна каматна стапка од 6,30 со валутна клаузула.  
  • 1,80 % годишна фиксна каматна стапка 
  • 1,40 % годишна фиксна каматна стапка, со валутна клаузула

·         Пресметката е по дневна конформна метода

Тајност • Податоците за орочените депозити се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација

• Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит

• Обврска за месечно вложување на парични средства

Предности • Атрактивни каматни стапки
• Безбедно место за штедење
• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит

Согласно Одлука од 28.12.2023       

        

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Преглед на сите депозити

Тип на депозит ДЕПОЗИТ СО ДОБРОВОЛНО ШТЕДЕЊЕ НА 12 МЕСЕЦИ
Валута • МКД

• Минимален влог: 300,00 МКД

 
Период на орочување • 12 месеци
Склучување на договор • Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ
Каматна стапка ·         1,9 % променлива каматна стапка

·         1,8 % променлива каматна стапка, со девизна клаузула

·         Пресметката е по дневна конфорна метода

Тајност • Податоците за орочените депозити се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит • Обврска за месечно вложување на парични средства
Предности • Атрактивни каматни стапки
• Безбедно место за штедење
• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит

 

 

Согласно Одл. од 29.06.2017

 

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити