Депозит на 3 месеци

Тип на депозит ОРОЧЕН ДЕПОЗИТ НА 3 МЕСЕЦИ
Валута

• МКД

• Минимален влог: 2.000,00 МКД

 
Период на орочување • 3 месеци
Склучување на договор • Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ
Каматна стапка
  • 0,40 % годишна променлива каматна стапка, при референтна каматна стапка од 2,75% 
  • 0,30% годишна променлива каматна стапка, при референтна каматна стапка од 2,75% со валутна клаузула.  
  • 0,40% годишна фиксна каматна стапка 
  • 0,30% годишна фиксна каматна стапка, со валутна клаузула

·         Пресметката е по дневна конформна метода

Тајност • Податоците за орочените депозити се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит
Предности • Атрактивни каматни стапки
• Безбедно место за штедење
• Можност за месечно подигнување на каматата
• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит

Согласно Одлука од 28.12.2022     

          

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити

Тип на депозит ОРОЧЕН ДЕПОЗИТ НА 3 МЕСЕЦИ
Валута • МКД

• Минимален влог: 2.000,00 МКД

Период на орочување • 3 месеци
Склучување на договор • Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ
Каматна стапка · 0,7% променлива каматна стапка.

· 0,6% променлива каматна стапка, со девизна клаузула.

· Пресметката е по дневна конформна метода

Тајност • Податоците за орочените депозити се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит
Предности • Атрактивни каматни стапки
• Безбедно место за штедење
• Можност за месечно подигнување на каматата
• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит

Согласно Одл. од 29/06/2017

 

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити