Членски депозит

Тип на депозит ЧЛЕНСКИ ДЕПОЗИТ
Валута

• МКД

• Влог: Максимален 600,00 МКД

 
Период на орочување • 24 месеци
Склучување на договор • Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ
Каматна стапка

• 2 % фиксна каматна стапка

·         Пресметката е по дневна конформна метода

Тајност • Податоците за орочените депозити се банкарска тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација

• Членскиот депозит не може да се пренесе од и на друга сметка

• Членот мора да го исполнува условот на заедничка врска

Предности • Право на користење на услугите на ФУЛМ
• Безбедно место за штедење
• Еден член еден глас
• Демократско управување
• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит

Согласно Одлука од 28.12.2023         

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити