Депозити за физички лица кои не се членови на ФУЛМ

Тип на депозит Депозити за физички лица кои не се членови на ФУЛМ
Валута • МКД

• Минимален влог: 2000.00 МКД

 
Период на орочување • 6 месеци

• 12 месеци

• 24 месеци

• 36 месеци

• 48 месеци

• 60 месеци

Склучување на договор • Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ
Каматна стапка • 0,2% годишна фиксна каматна стапка (за орочен депозит на 6 месеци)

• 0,6% годишна фиксна каматна стапка (за орочен депозит на 12 месеци)

• 0,8% годишна фиксна каматна стапка (за орочен депозит на 24 месеци)

• 0,9% годишна фиксна каматна стапка (за орочен депозит на 36 месеци)

• 1,0% годишна фиксна каматна стапка (за орочен депозит на 48 месеци)

• 1,1% годишна фиксна каматна стапка (за орочен депозит на 60 месеци)

·         Пресметката е по дневна конформна метода

Тајност • Податоците за орочените депозити се банкарска тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Предности • Безбедно место за штедење
• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит

Согласно Одл. од 28.12.2022

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити