ЕКО ГРИН депозити

Тип на депозит ЕКО ГРИН ДЕПОЗИТИ
Валута

• МКД

• Минимален влог: 2000,00 МКД

 
Период на орочување

• 24 месеци

• 36 месеци

• 48 месеци

• 60 месеци

Склучување на договор Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ
Каматна стапка

        За договор на период од 24 месеци:

  • 3,40% фиксна каматна стапка 
  • 2,30% фиксна каматна стапка со валутна клаузула

        За договор на период од 36 месеци:

  • 4,10% фиксна каматна стапка 
  • 2,50% фиксна каматна стапка со валутна клаузула

        За договор на период од 48 месеци:

  • 4,20% фиксна каматна стапка 
  • 2,60%  фиксна каматна стапка со валутна клаузула

        За договор на период од 60 месеци:

  • 4,30% фиксна каматна стапка 
  • 2,70%  фиксна каматна стапка со валутна клаузула

·         Пресметката е по конформна метода

Тајност • Податоците за депозитите се банкарска тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ или корисник на услуга
Предности

• Атрактивни каматни стапки

• Безбедно место за штедење

• Можност за месечно подигнување на каматата

• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит

Согласно Одлука од 03.07.2023           

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити

Тип на депозит ДЕПОЗИТ ПО ВИДУВАЊЕ
Валута • МКД

• Минимален влог: 100,00 МКД

Период на орочување • По видување (а виста)
Склучување на договор /
Каматна стапка · 0,1% променлива каматна стапка

· Пресметката е по конформна метода

Тајност • Податоците за депозитите се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит
Предности • Безбедно место за штедење
• Флексибилност за депонирање и повлекување на средствата

 

Согласно Одл. од 29/06/2017

 

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити