Депозит на 12 месеци

Тип на депозит Орочен депозит на 12 месеци
Валута • МКД

• Минимален влог: 2.000,00 МКД

Период на орочување • 12 месеци
Склучување на договор • Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ
Каматна стапка ·         1,05 % променлива каматна стапка, при референтна каматна стапка од 2.25% 

·         0,75 % променлива каматна стапка, при референтна каматна стапка од 2.25% со валутна клаузула.

·         Пресметката е по дневна конформна метода

Тајност • Податоците за орочените депозити се банкарска тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит
Предности • Атрактивни каматни стапки
• Безбедно место за штедење
• Можност за месечно подигнување на каматата• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити

Тип на депозит ОРОЧЕН ДЕПОЗИТ НА 12 МЕСЕЦИ
Валута • МКД

• Минимален влог: 2.000,00 МКД

Период на орочување • 12 месеци
Склучување на договор • Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ
Каматна стапка · 2,2 % променлива каматна стапка

· 1,8 % променлива каматна стапка, со девизна клаузула

· Пресметката е по дневна конфорна метода

Тајност • Податоците за орочените депозити се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит
Предности • Атрактивни каматни стапки
• Безбедно место за штедење
• Можност за месечно подигнување на каматата
• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит
 

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити