Депозит на 12 месеци

Тип на депозит Орочен депозит на 12 месеци
Валута

• МКД

• Минимален влог: 2.000,00 МКД

 
Период на орочување • 12 месеци
Склучување на договор • Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ
Каматна стапка
  • 2,40 % годишна променлива каматна стапка, при референтна каматна стапка од 6,00% 
  • 1,55 % годишна променлива каматна стапка, при референтна каматна стапка од 6,00% со валутна клаузула.  
  • 2,40 % годишна фиксна каматна стапка 
  • 1,55% годишна фиксна каматна стапка, со валутна клаузула

·         Пресметката е по дневна конформна метода

Тајност • Податоците за орочените депозити се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит
Предности

• Атрактивни каматни стапки
• Безбедно место за штедење
• Можност за месечно подигнување на каматата

• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит

Согласно Одлука од 03.07.2023              

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити

Тип на депозит ОРОЧЕН ДЕПОЗИТ НА 12 МЕСЕЦИ
Валута • МКД

• Минимален влог: 2.000,00 МКД

 
Период на орочување • 12 месеци
Склучување на договор • Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ
Каматна стапка · 2,2 % променлива каматна стапка

· 1,8 % променлива каматна стапка, со девизна клаузула

· Пресметката е по дневна конфорна метода

Тајност • Податоците за орочените депозити се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит
Предности • Атрактивни каматни стапки
• Безбедно место за штедење
• Можност за месечно подигнување на каматата
• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит

Согласно Одл. од 29.06.2017

 

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити