Депозит на 7 месеци

Тип на депозит Орочен депозит на 7 месеци
Валута • МКД

• Минимален влог: 2.000,00 МКД

Период на орочување • 7 месеци
Склучување на договор • Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ
Каматна стапка ·         0,50 % променлива каматна стапка, при референтна каматна стапка од 2.25 %

·         Пресметката е по дневна конфорна метода

Тајност • Податоците за орочените депозити се банкарска тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит
Предности • Атрактивни каматни стапки
• Безбедно место за штедење
• Можност за месечно подигнување на каматата
• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити

Тип на депозит ЛЕТЕН КЛУБ ЗА ШТЕДЕЊЕ НА 7 МЕСЕЦИ
Валута • МКД

• Минимален влог: 2.000,00 МКД

Период на орочување • 7 месеци
Склучување на договор • Во сите филијали и шалтери на Штедилница ФУЛМ
Каматна стапка · 1,9% променлива каматна стапка

· Пресметката е по дневна конфорна метода

Тајност • Податоците за орочените депозити се деловна тајна на Штедилница ФУЛМ
Осигурување • Штедилницата ги осигурува депозитите во Фондот за осигурување на депозити
• Штедилница ФУЛМ гарантира со капиталот за сигурноста на депозитите
Спецификација • Вложувачот мора да биде полноправен член во ФУЛМ, корисник на услуга или корисник на семеен депозит
Предности • Атрактивни каматни стапки
• Безбедно место за штедење
• Можност за месечно подигнување на каматата
• Можност за учество во Клуб 10 на ФУЛМ
• Можност депозитот да се користи како обезбедување за кредит
 

Калкулатор

Контакт

Инфо за штедење

Листа на депозити